De Nederlandsche Bank NV
Afdeling Externe betrekkingen en voorlichting

2 februari 1999

Monetaire ontwikkelingen in het eurogebied: december 1998

Onderstaand treft u aan een vertaling uit het Engels van een persbericht dat de ECB op
1 februari 1999 heeft verspreid.

Het twaalfmaands groeitempo van het ruime monetaire aggregaat M3 is in december 1998 ten opzichte van de voorgaande maand afgenomen van 4,7% tot 4,5%. Het meest recente driemaands voortschrijdende gemiddelde van de twaalfmaands groeivoeten van M3 (voor de periode oktober-december 1998) bedroeg 4,7%.

Twaalfmaands procentuele

Mutaties
OKTOBER

1998
NOVEMBER

1998

DECEMBER 1998
GEMIDDELDE OKTOBER-DECEMBER 1998
M3

5,0

4,7

4,5

4,7

Toelichting: In de in dit persbericht vermelde gegevens zijn recente aanpassingen verwerkt, hoofdzakelijk als gevolg van de opneming van gegevens voor aandelen/participaties in Luxemburgse geldmarktfondsen en Luxemburgs geldmarktpapier vanaf september 1997. Dientengevolge is het cijfer voor de groei van M3 voor november 1998 opwaarts bijgesteld, vanaf een niveau van 4,5% sedert de eerste bekendmaking door de ECB op 30 december 1998.

De vertraging in de twaalfmaands groei van M3 in december 1998 ten opzichte van november 1998 (zie post 1 in de aangehechte tabel) was voornamelijk het gevolg van de afname van de in het monetaire aggregaat begrepen verhandelbare instrumenten. Deze afname was vooral aanzienlijk voor schuldbewijzen met een looptijd tot en met twee jaar, waarvan het groeitempo op jaarbasis is afgenomen van 20,2% in november tot –6,7% in december. Bovendien zette de afname van repo’s zich voort en onderging de positieve groei van aandelen/participaties in geldmarktfondsen en geldmarktpapier een vertraging. In absolute en niet voor seizoen gecorrigeerde bedragen, nam het totale bedrag aan uitstaande repo’s, aandelen/participaties in geldmarktfondsen en geldmarktpapier in december ten opzichte van november met EUR 34 miljard af; in dezelfde periode daalde het bedrag aan aangehouden schuldbewijzen met een looptijd tot en met twee jaar met EUR 15 miljard. Ook deed zich een vertraging voor in het groeitempo op jaarbasis van deposito's met een opzegtermijn tot en met drie maanden, en wel van 6,6% in november tot 5,6% in december.

Daarentegen nam de twaalfmaands groei van de girale deposito’s enigszins toe, van 10,8% in november tot 11,1% in december. Voorts nam het jaarlijkse groeitempo van de chartale geldomloop, hoewel nog steeds gematigd, in december toe tot 1,4% (0% in november). Daarnaast was de twaalfmaands mutatie in deposito’s met een vaste looptijd tot en met twee jaar –1,2% in december, vergeleken met –3,4% in november.

Voor wat betreft de tegenposten van M3 nam het twaalfmaands groeitempo van de langerlopende financiële passiva van de sector Monetaire Financiële Instellingen (MFI’s) ten opzichte van overige ingezetenen van het eurogebied (post 3 in de tabel) af van 3,4% in november tot 2,6% in december.

Aan de actiefzijde van de geconsolideerde balans van de MFI-sector bleef de kredietexpansie (post 5 in de tabel) in het eurogebied in december sterk. Leningen aan de particuliere sector namen met 8,3% op twaalfmaands basis toe, iets minder dan in november, toen de groei 8,6% bedroeg. In absolute en niet voor seizoen gecorrigeerde bedragen werd door de MFI-sector voor een netto bedrag van EUR 56 miljard aan nieuwe kredieten aan de particuliere sector in het eurogebied verstrekt, hetgeen bijna van dezelfde orde van grootte was als de overeenkomstige stijging van het monetaire aggregaat M3 (EUR 68 miljard). De kredietexpansie als gevolg van aankopen van door de particuliere sector in het eurogebied uitgegeven effecten vertoonde in december op twaalfmaands basis eveneens een toename.

De externe passiva van de MFI-sector namen in december met EUR 64 miljard af (post 4 in de tabel), hetgeen deels werd gecompenseerd door een daling van de externe activa met EUR 43 miljard (post 6 in de tabel). Als gevolg daarvan zijn de mutaties in de externe activa en passiva, die zich in november hadden voorgedaan, grotendeels ongedaan gemaakt.

Waarschuwing: Bovenstaand commentaar op de monetaire ontwikkelingen in het eurogebied is gebaseerd op een vergelijking van de uitstaande bedragen per de maandultimo's. In de nabije toekomst zal het verschil in niveaus worden gecorrigeerd voor herrubriceringen, wisselkoersmutaties, overige herwaarderingen en andere niet uit transacties voortvloeiende mutaties.

Nadere informatie kan worden verkregen bij de Europese Centrale Bank, Press Division, Kaiserstrasse 29, D-60311 Frankfurt am Main, tel: 00 49 69 1344 7455, fax: 00 49 69 1344 7404.

Deel: ' Monetaire ontwikkelingen in het eurogebied december 1998 '
Lees ook