Ministerie van Financien

Titel: Monitor Lokale lasten 1999

Directie Financiën Publiekrechtelijke Lichamen

Aan:

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

mevrouw J. Van Nieuwenhoven

Plein 2

2511 CR Den Haag

Uw brief van/kenmerk

Ons kenmerk

Den Haag

Fip 1999/608 M

21 september 1999

Onderwerp

Monitor Lokale lasten 1999

Tijdens de behandeling van de nieuwe Financiële-verhoudingswet in de Tweede Kamer is door verschillende fracties gevraagd om een monitor, die tijdens de invoeringsperiode van de nieuwe
Financiële-verhoudingswet de ontwikkeling van de lokale lasten registreert en zichtbaar maakt.

Mede namens de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties bied ik u de Monitor Lokale Lasten aan.

In deze Monitor wordt de ontwikkeling van de lokale lasten voor gezinshuishoudingen en bedrijven en instellingen weergegeven, waarbij zowel wordt ingegaan op het totaal van de lasten voor de beide categorieën, als op de lasten voor individuele belastingplichtigen. Voor de beleidsconclusies van het kabinet bij deze Monitor wordt verwezen naar paragraaf 1.3.

DE STAATSSECRETARIS VAN FINANCIËN

Deel: ' Monitor Lokale lasten 1999 '
Lees ook