CDA


Nieuws uit de Senaat

Den Haag, 28 maart 2000

Motie-Van Gennip over aankoop en financiering grond voor natuur en landbouw

De Eerste Kamer heeft vandaag met algemene stemmen een motie aangenomen inzake een nieuwe inzet voor aankoop en financiering van gronden voor natuur en landbouw. De motie was ingediend door senator Jos van Gennip (CDA).

De motie beoogt de bevordering van vooral provinciale grondbanken, waarin de overheid en particulieren samenwerken om de zg. mobiliteit van grond te bevorderen. In navolging van Gedeputeerden als Pieter van Geel (CDA, Noord-Brabant) bepleit de motie een beter mechanisme bij aanbod en aankoop van gronden en de vorming van grondreserves. Hierdoor kan ook een beter evenwicht ontstaan tussen de sterke claims voor infrastructuur, bedrijfsterreinen en woningen aan de ene kant én het behoud van natuur en uitoefening van de landbouw aan de andere kant.
Daarbij moet - aldus de motie - tevens de wanverhouding weggewerkt worden, die is ontstaan tussen de grote ambities van de overheid voor versterking van natuur en landschap, vooral binnen de Ecologische Hoofdstructuur, en de zwaar achterblijvende financiële middelen. Daardoor ontstaat een achterstand van vele jaren en een zeer aanzienlijke kostenverhoging.

De motie zet erop in om deze achterstand weg te werken ook door het mogelijk te maken, dat meer middelen van particulieren, waaronder beleggingsinstellingen, rendabel kunnen worden ingezet in natuurbeheer en landschapsbescherming.

Deel: ' Motie CDA Eerste Kamer koop grond voorr natuur en landbouw '
Lees ook