gemeente utrecht


motie samen voetbal kijken tijdens wk


de gemeenteraad van utrecht, in vergadering bijeen, op donderdag 1 juni 2006:

overwegende dat:
het samen kijken naar het wereld kampioenschap voetbal door bewoners van een straat of buurt goed is voor de sociale cohesie tussen de bewoners
. dergelijke positieve activiteiten vaak op korte termijn door bewoners spontaan worden georganiseerd
. deze activiteiten geen commercieel karakter hebben
. de kosten van dergelijke activiteiten door bewoners zelf gedragen worden
. het bevorderen van sociale cohesie een belangrijke doelstelling is in het gemeentelijk welzijnsbeleid

constaterende dat:
. op dit moment een verkorte vergunningaanvraagprocedure voor kleinschalige straat- en buurt feesten geldt, die echter niet gratis is en niet specifiek is toegesneden op de 'samen voetbal kijken tijdens het wk' cultuur in utrecht zoals deze zich bij vorige gelegenheden heeft ontwikkeld
. de gemeente terecht subsidies aan diverse bewonersverbanden en welzijnsorganisaties verstrekt met het doel de sociale cohesie te bevorderen, maar deze activiteit de gemeente nauwelijks geld kost
. ook de levenssfeer van niet voetbal kijkers gerespecteerd dient te worden
. de gemeente ook de wettelijke taak en een morele plicht heeft in de zorg voor de veiligheid van al haar burgers
. het beter is een minimale regeling in te stellen dan de kans te lopen op onduidelijkheden en daarmee het ontstaan van ongewenste situaties in de hand te werken

besluit het college op te dragen:
. tijdens de periode van het wereldkampioenschap voetbal van 9 juni tot en met 9 juli van dit jaar de vergunningsplicht voor kleinschalige buurt- en straat feesten op te schorten en te vervangen door een meldingsplicht, die op dusdanige wijze is ingericht, dat het is toegestaan om zonder vergunning op de openbare weg gezamenlijk naar het wk voetbal te kijken en daarvoor de benodigde voorwerpen te plaatsen
. deze meldingsplicht zo in te richten dat uiterlijk 24 uur van te voren nog melding kan worden gedaan
. geen kosten of leges worden berekend aan de voetbal kijkende bewoners
. voor zover mogelijk medewerking te verlenen aan het deels afzetten van woonerven en woonstraten door het kosteloos ter beschikking stellen van afzet- en markeringsmaterialen en het geven van advies door deskundigen zodat de veiligheid van iedereen zoveel mogelijk wordt gewaarborgd
. enkele simpele spelregels vast te stellen zodat ook de levenssfeer van niet-voetbal kijkende buurtbewoners zoveel mogelijk wordt gerespecteerd

beveelt aan:
. hierbij de door de gemeente houten gehanteerde beleidsregels en meldingsformulier als leidraad te gebruiken
. zoveel mogelijk de meldingen wijkgericht via wijk- of politiebureaus te laten doen om zo het melden zo eenvoudig mogelijk te laten verlopen

en gaat over tot de orde van de dag

meldingsformulier
wk voetbal kijken op straat

 | als u zich houdt aan de spelregels genoemd in de beleidsregel (zie bijlage bij | |dit formulier) hoeft u geen vergunning aan te vragen        | |zorg dat uw melding minimaal 2 dagen voor aanvang van uw activiteit (of serie van| |activiteiten) bij de gemeente binnen is           | |u betaalt voor uw melding geen leges            | |hou de straat schoon. de gemeente stelt gratis kliko's ter beschikking aan  | |personen die dit formulier hebben ingeleverd. u haalt de kliko's zelf op bij het | |afvalscheidingstation (de brug 9), waar u ze na gebruik weer leeg terugbezorgt | |(volle kliko's zet u op de inzameldag op de gebruikelijke plek bij u in de wijk).| |in verband met de beperkte voorraad raden wij u aan contact op te nemen met het | |afvalscheidingstation (tel. 637 56 40) als u een kliko wilt gebruiken.   | 

gegevens melder
 |naam  |               | |adres  |               | |postcode |               | |plaats |               | |telefoon |               | 
 |datum activiteit (periode van |         | |serie activiteiten)    |         | |korte omschrijving    |         | |activiteit(en)     |         | |        |         | |        |         | |locatie activiteit(en)   |         | |verwachte aantal bezoekers  |         | |vindt er een barbecue plaats? |         | 

hierbij verklaar ik akkoord te gaan met de voorwaarden zoals in de beleidsregel 'wk voetbal kijken op straat' zijn gesteld.


handtekening :

datum :


stuur/fax/mail dit formulier naar:
gemeente houten
afdeling openbare werken
mevrouw s. bos
postbus 30
3990 da houten
fax (030) 63 92 899
e-mail gemeentehuis@houten.nl


als u vragen heeft kunt u contact opnemen met mevrouw s. bos, tel. (030) 63 92 772.

een kopie van dit formulier wordt verstrekt aan de brandweer en de politie houten.
bijlage

beleidsregel


burgemeester en wethouders van de gemeente houten;
overwegende dat het gewenst is regels te stellen omtrent het kijken van voetbal op straat in de periode 9 juni - 9 juli 2006 in de gemeente houten;
gelet op artikel 2.1.5.1 lid 3 onder a van de apv en de algemene wet bestuursrecht;

besluiten:

1. de gemeente houten voor de periode van 9 juni tot 9 juli 2006 aan te wijzen als gebied waar het is toegestaan om zonder vergunning op de openbare weg gezamenlijk naar het wk voetbal te kijken en daarvoor de benodigde voorwerpen te plaatsen.

2. daaraan de volgende regels te verbinden:

spelregels wk voetbal kijken op straat


a. de activiteit moet twee dagen van te voren worden gemeld bij de gemeente middels het daarvoor vastgestelde formulier.
b. de buurt moet vooraf worden geïnformeerd over de activiteit;
c. wegen mogen niet worden afgesloten in verband met de verkeersveiligheid, de toegankelijkheid voor hulpdiensten en de openbare orde;
d. het gezamenlijk voetbal kijken mag geen commercieel karakter hebben;
e. het drinken van alcohol tijdens de activiteit ter plaatse is toegestaan, maar overmatig drankgebruik en overlast worden niet getolereerd. verkoop van drank is niet toegestaan;
f. het kijken van de wedstrijden met meer dan 100 personen is vergunningplichtig;
g. de eindtijd voor deze activiteiten is in verband met mogelijke overlast voor omwonenden die niet meekijken, gesteld op 24.00 uur;
h. geluidsoverlast moet zoveel mogelijk worden voorkomen;
i. het deel van de openbare weg dat wordt gebruikt moet na afloop worden opgeruimd en schoon worden achtergelaten;
j. afgesloten tenten zijn niet toegestaan.
k. indien u gebruik maakt van een barbecue gelden de volgende voorschriften:
- er dienen een goedgekeurde brandblusser van min. 6 kg en 2 emmers water bij de barbecue geplaatst te worden.
- bij een gasgestookte barbecue geldt dat de oranje slang niet ouder mag zijn dan 2 jaar en het drukventiel niet ouder mag zijn dan 5 jaar.
- de gasfles mag niet binnen een afstand van 3 meter van een straatkolk staan.

4. indien niet wordt voldaan aan de spelregels onder a tot en met k is een vergunningaanvraag
noodzakelijk.

5. als wordt geconstateerd dat in genoemde periode de spelregels worden overtreden, kan hiertegen worden opgetreden en de activiteit worden stilgelegd. op de naleving van de spelregels wordt toezicht gehouden. aanwijzingen van politie, brandweer en gemeente moeten altijd worden opgevolgd.


vastgesteld in de vergadering van 16 mei 2006

de secretaris de burgemeester


---- --


Deel: ' Motie van D66 'Samen voetbal kijken tijdens WK' '
Lees ook