Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018
2500 EA Den Haag
uw brief van

uw kenmerk

ons kenmerk
DN. 2002/1816
datum
03-07-2002

onderwerp
Motie van de heer Poppe; schoontijd voor de vos TRC 2002/5803

bijlagen
1

Geachte Voorzitter,

De motie van het lid Poppe (nr. 74 (28000-XIV)) verzoekt de regering het instrument van de door Gedeputeerde Staten verleende ontheffing voor afschot van schade veroorzakende vossen niet toe te staan tijdens de kraam- en zoogperiode.

In mijn mondelinge reactie heb ik de Kamer reeds gewezen op de gevolgen van de decentralisatie van beheer en schadebestrijding in het kader van de Flora- en faunawet.

datum
03-07-2002

kenmerk
DN. 2002/1816

bijlage

De verantwoordelijkheid voor de afgifte van ontheffingen voor afschot van vossen is de verantwoordelijkheid van Gedeputeerde Staten. Gedeputeerde Staten zijn zeer wel bij machte om die taak uit te voeren. Ik voel er daarom niet voor om Gedeputeerde Staten in dit verband nog aanwijzingen te geven of om een verbod op het verlenen van ontheffing voor afschot van vossen in wet- of regelgeving op te nemen.

Aan het verzoek om de strekking van de motie onder de aandacht te brengen van Gedeputeerde Staten voldoe ik bij deze. Mijn brief aan Gedeputeerde Staten treft u hierbij als bijlage aan.

De staatssecretaris van Landbouw, Natuurbeheer
en Visserij,

G.H. Faber

Bijlage:
Motie van het lid Poppe (nr. 74 (28000-XIV)) (PDF-formaat, 25 Kb)
Voor downloaden van PDF-bestanden: Zie het origineel http://www.minlnv.nl/infomart...2002/par02227.htm .

---

Deel: ' Motie van de heer Poppe; schoontijd voor de vos '
Lees ook