Partij van de Arbeid

motie voor de ledenvergadering

27-03-2003

Amsterdam, 24 maart 2003

MOTIE

Prioriteitstelling

Voor het nieuw te kiezen bestuur van de afdeling amsterdam

Partij van de Arbeid, afdeling Amsterdam, in vergadering bijeen te Amsterdam op 27 maart 2003

Gezien:


- het verslag van de externe commissie voor de werving en selectie van kandidaten voor het bestuur van

de afdeling Amsterdam

Overwegende:


- dat het bestuur van de afdeling Amsterdam enerzijds inhoudelijke en anderzijds organisatorische taken

heeft;


- dat het bestuur van de afdeling Amsterdam is belast met het opstellen van het concept-verkiezings-programma van de PvdA en vervolgens op basis van het vastgestelde programma door de leden - met het ondersteunen en monitoren van de gekozen bestuurders van de PvdA in het College van B&W en in de gemeenteraad;


- dat de afdeling Amsterdam van de PvdA gebaat is bij een goede kandidaatstelling voor gekozen functies in de afdeling Amsterdam van de PvdA c.q. voor bestuursfuncties binnen de afdeling Amsterdam van de PvdA;


- dat het bestuur van de afdeling Amsterdam een belangrijke brugfunctie zou kunnen vervullen tussen de verschillende Amsterdamse afdelingen en waar nodig coördineren en ondersteunen van de afdelingen van de PvdA in de stad


- dat het van belang is dat de gekozen bestuurder s van de PvdA (wethouders en gemeenteraadsleden) met een zekere regelmaat de leden van de afdeling Amsterdam op ledenbijeenkomsten informeren over het door hen gevoerde beleid en de bereikte resultaten (wetende dat hier geen formele noodzaak toe is binnen het duale stelsel)


- dat het van belang is dat het vernieuwingsproces binnen de PvdA en de aanwas van nieuwe leden in Amsterdam wordt georganiseerd c.q. worden opgevangen in een goed samenspel tussen de afdeling PvdA Amsterdam enerzijds en de verschillende afdelingen in Amsterdam anderzijds

Spreekt de vergadering zich uit tot de volgende prioriteitstelling voor het nieuw gekozen bestuur van de afdeling Amsterdam tijdens haar zittingstermijn:

1) coördineren van het overleg tussen voorzitters en/of secretarissen van de verschillende afdelingen ten behoeve van het uitwisselen van kennis en ervaringen m.b.t. bestuurlijke, inhoudelijke en organisatorische vraagstukken in de afdeling Amsterdam c.q. in de verschillende afdelingen van de PvdA in de stad.

2) het organiseren van ledenvergaderingen voor de afdeling Amsterdam waarop gekozen bestuurders van de PvdA (zowel wethouders als leden van de fractie) op een actieve wijze de leden informeren over het door hun gevoerde beleid en de bereikte resultaten van dat beleid tegen de achtergrond van het verkiezingsprogramma

3) het evalueren van de recente kandidaatstellingsprocedures voor zowel gemeenteraadsverkiezing (2002)

als voor het bestuur van de afdeling Amsterdam van de PvdA (2003) en te komen met voorstellen voor een zakelijke en professionele aanpak van de kandidaatstellingsprocedures voor komende gemeenteraadsverkiezingen c.q. bestuursverkiezingen.

En gaat over tot de orde van de dag

Rixt Riemersma secretaris afdelingsbestuur Zeeburg

Ronald van der Hijden lid afdelingsbestuur Zeeburg

Gerda van Rossum lid afdelingsbestuur Zeeburg

Herbert de Bruijne voorzitter afdelingsbestuur Zeeburg

Peggy Burke voorzitter afdelingsbestuur

Slotervaart/Overtoomse Veld

v/ Hijden

Zoekwoorden:

Deel: ' Motie voor de PvdA ledenvergadering Amsterdam '
Lees ook