millennium platform

persbericht 12 juli 1999

open communicatie van groot belang in de transportsector

vandaag is het rapport ketenaudits over de ketenproblematiek in de transportsector ten aanzien van het millenniumprobleem verschenen. de conclusie is dat de bedrijven via een (vaak projectmatige) aanpak streven naar risicovermindering, waarin men al ver gevorderd is. toch komt uit het onderzoek naar voren dat, ook als de bedrijven zhlf blijven functioneren, continuoteit van de keten niet vanzelfsprekend is gegarandeerd.
het millennium platform transport roept alle bedrijven in en buiten de transportsector op om elkaar pro-actief te benaderen en om de logistieke component als medebepalende factor op te nemen. openheid over de aanpak en covrdinatie in de keten zullen leiden tot een (meer) millenniumbestendige keten en daarmee mogelijk ook tot een betere internationale concurrentiepositie.
tevens is er een grote afhankelijkheid van de energievoorziening, telecommunicatie, infrastructuur en douane. deze afhankelijkheden liggen buiten de invloedssfeer van de transportsector, maar zijn whl van cruciaal belang. de bedrijven moeten ze dus wel in de noodprocedures opnemen. op basis van de conclusies roept het mpt de transportsector op om in het komende half jaar aandacht te besteden aan:

- communicatie tussen bedrijven binnen de ketens t.a.v. het millenniumprobleem;

- het opstellen van bedrijfsinterne noodplannen;
- het afstemmen van de noodplannen met de partners in de keten.

het rapport is gebaseerd op vijf onderzoeken in vijf verschillende maatschappelijke relevante goederenketens. de onderzoeken, door externe consultancybureau's uitgevoerd, geven een beeld van het functioneren van de vitale schakels in de onderzochte goederenketens. het mpt heeft voor de onderzoeken een selectie gemaakt van vitale goederenstromen, te weten het transport van kerosine, medicijnen, chemicalikn, droge bulk, voedsel en containers. hierbij is het transport over weg, water, spoor en door pijpleiding onderzocht, en tevens de regiefunctie van op- en overslag, expeditie en cargadoring luchtvracht transport komt in de volgende fase aan de orde. de medewerking van de bedrijven aan het onderzoek was vrijwillig en op basis van anonimiteit.

de komende maanden zal het mpt nader onderzoek laten verrichten in de genoemde goederenketen, als ook in nieuwe ketens. extra aandacht krijgen dan noodprocedures, electronic data interchange (edi) en communicatie tussen de schakels. de resultaten van deze vervolgonderzoeken worden tijdens een mpt-bijeenkomst op 29 september bekend gemaakt.

het rapport ketenaudits is gemaakt door het millennium platform transport (mpt) en is gratis te downloaden van de internetsite van het mpt: https://www.mpt.nl

12 juli 1999, contactpersoon mpt de heer c.w. faber telefoonnummer: 070-351 1198

Deel: ' MPT Open communicatie van groot belang in transportsector '
Lees ook