Provincie Noord-Holland

Vrijdag 26 november 1999
GS voor behoud van Schiphol als economisch en vervoersknooppunt

Om de regio Amsterdam als toplocatie voor de vestiging van het internationaal bedrijfsleven te behouden en te versterken is het noodzakelijk dat aan een aantal voorwaarden wordt voldaan. Dit blijkt uit het onderzoek naar de strategische en economische betekenis van de luchtvaart voor de Noordvleugel van de Randstad. Bureau Buck Consultants heeft dit onderzoek uitgevoerd in opdracht van de provincie. GS beschouwen het onderzoek als een waardevolle bijdrage aan de discussie over de ontwikkeling van de nationale luchthaven. GS brengen deze voorwaarden onder de aandacht in een brief aan Minister Netelenbos over de ontwikkeling van de nationale luchthaven.

Gedeputeerde Staten onderschrijven de conclusies uit het rapport dat de volgende voorwaarden voor een blijvend gunstig internationaal vestigingsklimaat voor bedrijven noodzakelijk zijn: Schiphol moet het economisch en vervoersknooppunt blijven, ook bij de eventuele kabinetskeuze voor een Noordzeelocatie. Een helder milieunormeringsstelsel. Dit is nodig om zowel burgers, overheid als het investerende bedrijfsleven zekerheid te bieden over gebieden die wel\niet voor ontwikkeling in aanmerking kunnen komen.
Voldoende bedrijfs-\kantoorlocaties voor internationale bedrijven die zich in de nabijheid van de luchthaven willen vestigen. Het huidige aanbod is onvoldoende.
Forse investeringen zijn nodig in de landzijdige bereikbaarheid (weg, rail, etc.).
Versterking van de organisatiekracht van de regio door meer bestuurlijke coördinatie en afstemming in het luchtvaartdossier. Investeringen in de ITC-infrastructuur in de regio moeten prioriteit krijgen. In de regio bevinden zich grote aantallen leveranciers van software, IT-dienstverleners en eindgebruikers (internationale ondernemingen).
Meer aandacht van overheids en bedrijfsleven voor het beschikbare aanbod van arbeidskrachten in de Randstad en investeringen in nieuwe opleidingen.

Procedure

Op 24 november 1999 behandelt de Statencommissie Ruimtelijke Ordening en Bestuur de conclusies uit het rapport van Buck Consultants voor zover deze worden meegenomen in de definitieve brief van GS aan het Kabinet over de ontwikkeling van de nationale luchthaven. De definitieve brief van GS aan het Kabinet stellen GS vast op 30 november 1999. Half december 1999 behandelen GS het rapport van Buck Consultants in brede zin waarna in januari 2000 het rapport aan de statencommissie Ruimtelijke Ordening en Bestuur en de statencommissie Economie, Landbouw en Europa wordt voorgelegd.
___________________________________

Inlichtingen: Jan Rensing, tel.(023) 514 47 05

Deel: ' N-Holland voor behoud Schiphol als knooppunt '
Lees ook