Nieuw-Vlaamse Alliantie


Zelfrespect begint bij respect voor de eigen taal, ook in Europa (28/02/03)

Onderstaande toespraak werd gisteren op de vergadering van de Europese Conventie uitgesproken door N-VA-kamerlid Danny Pieters.

Collegae,

er wordt hier veel gesproken en gestreden over de grote principes en doelstellingen. Wellicht moet dit ook zo wanneer we over een grondwet voor de Europese Unie spreken. Maar laten we ook leven naar de onbetwiste principes die we allen aankleven. Laat er geen kloof bestaan tussen woord en daad, tussen beginsel en het concrete recht voor de Europese burgers.

Zo belijden we allen dat de rijkdom van de E.U. onder meer bestaat in haar culturele en dus ook taalkundige verscheidenheid. Zo belijden we ook de fundamentele gelijkheid van alle lidstaten, van alle burgers en dus ook alle talen van de Unie. Hier knelt echter het schoentje. Ik verwijs voor de huidige toestand naar mijn eerder verspreide studie over de talen van de Europese Unie. Vandaag wil ik inzonderheid uw aandacht vragen voor mijn amendement bij art. 7 (2), amendement nr. 7.

In mijn amendement pleit ik heel concreet voor de erkenning van het recht van de burgers van de Unie om in alle communicatie met de Unie de officiële taal van de Unie van zijn keuze te gebruiken en ook van alle wetten, besluiten, documenten en alle informatie die voor hem of haar van belang is, in zijn eigen taal kennis te nemen.

Voor vele zoniet al onze volkeren behoort de taal tot de ruggengraat van de eigen identiteit. De burger van de Unie het recht weigeren in al zijn contacten met de Unie de officiële taal van zijn keuze te gebruiken, is kiezen voor een cultureel en taalkundig gedeeld Europa, met 1ste klas en 2de klas talen en dito gebruikers ervan. Het is ook kiezen voor een sociale opdeling waarin zij die een grote taal machtig zijn, een overwicht hebben op degenen die zich enkel van een `kleinere' of `middelgrote' taal bedienen. Deze keuze kan noch mag deze Conventie maken. Wij pleiten ervoor duidelijk een andere keuze te maken: deze van de erkenning van het recht op eigen taal. En het gaat om een belangrijke keuze. Deze keuze is niet vervat in het Charter van de fundamentele rechten. Het gaat dus niet op dit recht op taal niet op te nemen in art. 7 (2) onder het argument dat anders artikel 7 dubbel op zou zijn met het Charter.

Sprekende over taal, betreur ik overigens de gemarkeerde ongelijkheid die voortvloeit uit de niet vertaling van de amendementen. Wij kunnen als leden van de Conventie amendementen in alle talen indienen, ook in zgn. "kleine" of "middelgrote", maar zonder vertaling zullen deze amendementen wellicht minder invloed vermogen uit te oefenen. Ik betreur ook de wellicht daarmee samenhangende neiging van vele collega's om hun amendementen niet in hun eigen taal, maar in het Engels of Frans in te dienen. Andere Vlaamse Conventieleden zijn ook in dit bedje ziek. Overigens lijkt sommigen ook de aanwezigheid van tolken op de vergaderingen van de Conventie te ontgaan; zij spreiden dan graag hun (niet steeds uitstekende) kennis van het Frans of Engels ten toon. Vooral wanneer het taalgenoten zijn doet dit pijn. Collega's, toon zelfrespect en gebruik uw eigen taal. Collega's, stem de erkenning van het recht van de burger van de Unie om voor elk contact met de Unie de taal van eigen keuze te kunnen benutten.

Auteur:
Nieuw-Vlaamse Alliantie
Danny Pieters, lid Europese Conventie, Kamerlid Vlaams-Brabant

Meer informatie:
Contactpersoon: Ben Weyts, woordvoerder
Telefoon: 02/219.49.30
Fax: 02/217.35.10
E-post: ben.weyts@n-va.be
Url: www.n-va.be

Deel: ' N-VA-kamerlid Pieters zelfrespect begint bij respect voor eigen taal '
Lees ook