Nieuw-Vlaamse Alliantie

N-VA neemt het op voor het Nederlandstalig onderwijs in Brussel. De meerderheid volgt? (31/05/02)

Dat de Nieuw-Vlaamse Alliantie van het Nederlandstalig onderwijs in Brussel één van haar onderwijsprioriteiten maakt, bleek eens te meer tijdens de parlementaire behandeling in de commissie van het gelijke kansendecreet I.

Vlaams Volksvertegenwoordiger Kris Van Dijck diende twee amendementen in, specifiek met de bedoeling het Nederlandstalig onderwijs in Brussel wat meer ademruimte te geven.

Het eerste amendement stelt de invoering van een engagementsverklaring voorop. In deze engagementsverklaring worden de ouders en de leerling gevraagd het Nederlandstalig karakter van de school te erkennen en er zich toe te verbinden dit te respecteren en te bevorderen. De inschrijving van de leerling wordt pas genomen na ondertekening van deze engagementsverklaring.

Dit voorstel is ingegeven vanuit de grote problemen die zich vaak voordoen op het vlak van de taal en het taalbeleid indien een school een hoog percentage anderstalige en Franstalige leerlingen telt. Zo kunnen in Brussel ouders en leerling kiezen tussen Nederlandstalig en Franstalig onderwijs. Deze keuze moet een bewuste keuze zijn. De engagementsverklaring wil de ouders en de leerling expliciet wijzen op het Nederlandstalig karakter van de school in kwestie, dat net zoals het pedagogisch project en het schoolreglement de eigenheid van de school bepaalt. De N-VA stelt duidelijk dat ten aanzien van dit Nederlandstalig karakter de ouders en de leerling een vergelijkbare verantwoordelijkheid hebben. Naast respect voor dit Nederlandstalig karakter, wenst deze bepaling hen aan te zetten actief te participeren aan de Nederlandstalige werking van de school in ruime zin. De minister beloofde deze idee mee te nemen naar het participatiedecreet dat in juni in het parlement zal worden behandeld. De N-VA zal niet twijfelen de minister aan haar beloftes te doen herinneren!

Het tweede amendement vraagt om de taalfactor ("de taal die gebruikt wordt voor de gangbare communicatie in het gezin is niet het Nederlands") wel degelijk als een volwaardige gelijke kansenindicator te beschouwen. Het is immers de realiteit dat in het Nederlandstalig onderwijs in Brussel en in de taalgrensgemeenten veel kinderen uit Franstalige gezinnen schoolgaan. De N-VA is van mening dat de scholen ook hiervoor extra middelen moeten krijgen. Dit is echter volgens het voorliggende ontwerp van decreet niet het geval aangezien het overgrote deel van deze leerlingen niet voldoen aan één van de vier andere gelijke kansenindicatoren (gezin leeft van vervangingsinkomen, leerling is thuisloos, ouders horen bij de trekkende bevolking en moeder heeft geen diploma SO).
De motivatie van minister Vanderpoorten dat het hier in het decreet enkel gaat over gelijke kansen voor sociaal-economisch zwakkeren is larie. Taalachterstand is één van dé grote criteria als het gaat over schoolse achterstand en ONgelijke onderwijskansen! Dat zou zij toch moeten weten...

Naast deze initiatieven heeft de N-VA een volledig actieplan klaar i.v.m. het onderwijs in Brussel met onder meer volgende kernpunten:

Extra geld voor nascholingsinitiatieven rond taalbeleid in de school;

Extra premies voor leerkrachten die in Brussel willen komen lesgeven;

Zeer kritische houding t.o.v. het tweetalig onderwijs en de OETC-projecten;

Verplichte inburgering voor nieuwkomers;

Een (schoolgemeenschapgebonden) voorbereidingsjaar voor anderstaligen / taalbadjaar;

Vlaams Volksvertegenwoordiger Kris Van Dijck zal het niet nalaten om tijdens de plenaire behandeling van het Gelijke kansendecreet I deze discussie en deze voorstellen terug op tafel te werpen.

Auteur:
Vlaams parlementsfractie
Kris Van Dijck, Vlaams parlementslid

Meer informatie:
Contactpersoon: Ben Weyts
Telefoon: 02/219 49 30
Fax: 02/217 35 10
E-post: ben.weyts@n-va.be
Url: www.n-va.be

Deel: ' N-VA neemt het op voor het Nederlandstalig onderwijs in Brussel '
Lees ook