Nieuw-Vlaamse Alliantie


N-VA-resolutie wijst de weg voor de hervorming van het zelfstandigenstatuut. (30/01/03)

Vandaag kon de Subcommissie belast met het onderzoek van de mogelijke hervorming van het sociaal statuut der zelfstandigen haar werkzaamheden afsluiten met het aannemen van een resolutie van de hand van N-VA-kamerlid Danny PIETERS, tevens hoogleraar sociaal recht (KULeuven). De resolutie werd meeondertekend door volksvertegenwoordigers van Vlaamse en Franstalige christen-democraten en liberalen en kon rekenen op de steun van ECOLO en Vlaams Blok. Alleen de Parti Socialiste kon er zich niet in vinden.

De resolutie bevat de krachtlijnen voor een langetermijn denken en richt zich tot de komende regeringen en parlementen. Door steun te vinden over de grenzen van meerderheid en oppositie heen, kan men aan de resolutie in de toekomst niet voorbijgaan. Danny PIETERS ziet er een bevestiging in van de kern van zijn omvattend Plan voor de Aanpassing van het Sociaal Statuut der Zelfstandigen (PASSZ) dat al eerder voorgesteld werd (zie www.dannypieters.net ).

De 7 krachtlijnen waarrond een ruim politiek draagvlak gevonden kon worden, zijn:

1. De berekening en inning van de sociale bijdragen dient verbeterd te worden; daarbij kan de afschaffing van differentiële bijdragepercentages dienstig zijn.

2. Eenieder die zelfstandige arbeid verricht, heeft recht op een gelijke, volwaardige sociale bescherming; dit geldt onverminderd ook voor samenwerkende echtgenoten; individualisering van de rechten is daartoe dienstig.

3. Ter zake van de sociale verzekering van geneeskundige verzorging en de kinderbijslagen moet een einde gemaakt worden aan elke discriminatie ten nadele van de zelfstandigen; uiteindelijk moet elke inwoner van het land, elk kind dat in het land opgevoed wordt, gelijk behandeld worden en gelijkelijk sociaal verzekerd worden.

4. De laagste pensioenen en arbeidsongeschiktheidsuitkeringen dienen progressief opgetrokken te worden voor wie zijn rechten in het verleden opbouwde; voor de toekomst, moet de versterking van de band tussen bijdragen en uitkeringen, een oplossing aanreiken.

5. Inzake de mogelijkheid van vervroegde pensionering, wordt elk verschil van financiële vertaling ervan tussen werknemers en zelfstandigen afgewezen.

6. Zo ook wordt een integratie van de zelfstandigen in een regeling van de aanvullende pensioenen (2e pijler) zoals deze geldend voor de werknemers voorgestaan.

7. De zelfstandige moet het recht krijgen om in plaats van een ziekte- of moederschapsuitkering te ontvangen, een beroep te doen op een vervangdienst.

Auteur:
Danny Pieters, Kamerlid
Nieuw-Vlaamse Alliantie

Meer informatie:
Contactpersoon: Ben Weyts, woordvoerder
Telefoon: 02/219.49.30
Fax: 02/217.35.10
E-post: ben.weyts@n-va.be
Url: www.n-va.be

Start


---

English Français
Deutsch Castellano

Ledenblad
Volle Manen

Deel: ' N-VA-resolutie wijst de weg voor hervorming zelfstandigenstatuut '
Lees ook