Nieuw-Vlaamse Alliantie

N-VA voert Vlaams regeerakkoord uit inzake gezondheids- en gezinsbeleid (20/05/02)

De N-VA betreurt het getalm van de Vlaamse meerderheidspartijen inzake de uitvoering van het Vlaams regeerakkoord. Een van de 'noodzakelijke hervormingen' die volgens het regeerakkoord 'in de eerste helft van deze legislatuur' moest gerealiseerd worden is de overdracht van het gezondheids- en gezinsbeleid naar de gemeenschappen, zonder evenwel aan de financiering te raken.

Gezien het naderende einde van de paars-groene legislatuur diende N-VA-kamerlid Danny Pieters een wetsvoorstel in om deze hervorming nog voor de verkiezingen te realiseren. Voor de N-VA betreft het een minimalistisch voorstel daar vanzelfsprekend ook de financiering van de gezondheidszorg en de kinderbijslag moet overgeheveld worden naar Vlaanderen. Omdat de N-VA echter al op korte termijn stappen wil zetten, beperkt het voorstel zich tot hetgeen niet alleen door de oppositie maar ook door alle partijen van de Vlaamse meerderheid onderschreven wordt.

De N-VA rekent aldus op de steun van álle Vlaamse partijen in het federaal parlement. Terzake kan de regeringsverklaring van minister-president Dewael in herinnering gebracht worden: "Alle partijen van deze coalitie die ook in de federale regering vertegenwoordigd zijn, engageren zich dan ook om de afspraken van het Vlaams Regeerakkoord inzake institutionele vernieuwing consequent te verdedigen op het federale niveau. Het Regeerakkoord bevat een stevig uitgewerkt overzicht van hervormingen die snel doorgevoerd kunnen worden en van noodzakelijke hervormingen waarover een diepgaand overleg noodzakelijk is. De Vlaamse meerderheidspartijen gaan de verbintenis aan om zich op federaal niveau met overtuiging en gezamenlijk in te zetten voor de realisatie ervan." (13 juni '99)

Voor de N-VA past de overdracht van het gezondheids- en gezinsbeleid in het streven naar een duidelijke bevoegd-heidsverdeling. Vlaanderen beschikt nu reeds over de mogelijkheid om een sociaal beleid te voeren via de zgn. persoonsgebonden aangele-genheden. Van een efficiënt sociaal beleid is echter nog geen sprake omdat de gezondheidszorg-verzekering en de gezinsbijslagen federale bevoegdheid ble-ven. Het resultaat is dat het gezondheidsbeleid verspreid ligt over twee beleidsniveaus.

Conform het subsidiariteitsbeginsel, dient voor de N-VA elke bevoegdheid te worden toevertrouwde aan het niveau dat het meest efficiënt kan inspelen op lokale of regionale verschillen in voorkeur. Inzake het gezondheids- en gezinsbeleid vormen de jaarlijkse niet-objectiveerbare miljardentransfers van Vlaanderen naar Wallonië het levende bewijs van de verschillen in voorkeur.

Voor de N-VA is van het grootste belang dat Vlaanderen werkt aan een kwalitatief hoogstaande, betaalbare en toekomstgerichte Vlaamse gezondheidszorg en gezinsbeleid. De dagelijkse praktijk wijst uit dat dit alleen op Vlaams niveau kan.

Auteur:
Nieuw-Vlaamse Alliantie
Danny Pieters, kamerlid

Meer informatie:
Contactpersoon: Ben Weyts, woordvoerder
Telefoon: 02/219.49.30
Fax: 02/217.35.10
E-post: ben.weyts@n-va.be
Url: www.n-va.be

Zoekwoorden:

Deel: ' N-VA voert Vlaams regeerakkoord uit inzake gezondheids- en gezinsbel.. '
Lees ook