Provincie Zuid-Holland

Persbericht

04-03-2003
Na politie nu ook prestatieafspraken in de zorg

De provincie Zuid-Holland staat aan de vooravond van een vergrijzingsgolf. Om dit te voorkomen hebben senioren, zorg- en welzijnsinstellingen, verzekeraars, woningbouwverenigingen, gemeenten, provincie en rijk de handen ineengeslagen. Samen wil men om te beginnen vanaf 2005 in totaal 6.500 aangepaste woningen bouwen oplopend tot 8000 in 2015 (deels binnen de bestaande voorraad). Daarnaast worden afspraken gemaakt over de benodigde voorzieningen op het gebied van zorg en welzijn. Vandaag is daartoe de eerste stap gezet met de ondertekening van de Houtskoolschets, een document dat de komende maanden inhoudelijk uitgewerkt wordt tot het Pact van Savelberg.

In 2000 is de eerste lichting van de naoorlogse babyboom 55 jaar geworden. In 2010 bestaat bijna eenderde van de bevolking uit senioren en dat aandeel groeit daarna alleen nog maar. Deze nieuwe generatie senioren wil zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen in eigen wijk of dorp. Om dat mogelijk te maken moet elke wijk en elk dorp `levensloopbestendig' gemaakt worden. Dat wil zeggen dat iedereen gewoon oud kan worden, zonder te hoeven verhuizen.

Integrale aanpak
Oud worden heeft niet alleen met zorg te maken. De moderne senior wil een veilige en comfortabele woning in de buurt van familie en kennissen. Maar hij wil ook zich vrijelijk kunnen verplaatsen en zinvolle tijdsbesteding hebben. Geen enkele partij kan afzonderlijk in deze complexe vraag voorzien. "Als we een majeure stap willen zetten, moeten we dat èn tegelijk èn in dezelfde richting doen", aldus Loes van Leeuwen-van Ruijven, gedeputeerde zorg en seniorenbeleid van de provincie Zuid-Holland. Samen met het Zorgberaad Midden-Holland heeft de provincie voor voldoende 'kritische massa' in de regio gezorgd om de bedoelde stap ook te kunnen zetten. In het uiteindelijke pact gaat het om wonen in combinatie met zorg en welzijn. Er komen concrete afspraken over onder meer de toepassing van domotica (een samentrekking van domus, huis in het latijn, en informatica), creatieve nieuwe zorgvormen en de fysieke toegankelijkheid van de buurt.

Prestaties
Het rijk is gecharmeerd van deze integrale benadering van onderop. Het ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport (VWS) doet daarom ook mee aan het Pact en is bereidt om ruimte te geven in ruil voor concreet resultaat. Als het Pact lukt, realiseert immers ook het rijk haar beleidsdoeleinden: het wegwerken van de wachtlijsten en meer zorg op maat. Het Pact gaat over meetbare resultaten, zodat de aandacht van zowel rijk als burger zich meer kan richten op de uitkomst in plaats van de weg daar naar toe. De eerstkomende maanden wordt het evenwel de kunst om de intenties uit de vandaag getekende Houtskoolschets om te zetten in concrete afspraken in het Pact van Savelberg, dat naar verwachting op 1 juli 2003 getekend zal worden

Deel: ' Na politie nu ook prestatieafspraken in de zorg '
Lees ook