na zomer duidelijkheid verkeer binnenstad

na de zomer meer duidelijkheid over verkeersplan binnenstad

na de vakantieperiode komen burgemeester en wethouders met voorstellen over hoe zij verder willen gaan met het concept-wijkverkeersplan binnenstad. hete hangijzers zijn: het al dan niet aanbrengen van "knippen" om de binnenstad autoluw te maken en het parkeerbeleid. B & W willen na de zomer een "Nota Verkeer en Parkeren Binnenstad" aan commissies en raad presenteren.
Dit blijkt uit een eerste reactie van het college op de door het bureau Awareness gehouden inventarisatie van meningen over de plannen. Het college neemt niet alle aanbevelingen uit de rapportage over. Zo wil het college geen onderzoek naar een parkeergarage onder het water van de Karperkuil.

De commotie rond de verkeersplannen voor de binnenstad die eind vorig jaar ontstond, was voor B & W aanleiding tot het inlassen van een adempauze. Het adviesbureau voor beleidsmarketing Awareness kreeg opdracht te onderzoeken hoe de Hoornse politici en belangengroepen over de plannen dachten. Doel was te ontdekken op welke punten de meningen overeenstemden of verschilden en hoe er een verkeersplan kan komen dat voldoende draagvlak heeft. Awareness noemt in het rapport tien punten waarover grotendeels overeenstemming bestaat en vijf punten die verschil van mening opleveren.

Punten van overeenstemming

1. De binnenstad is rijp voor effectieve maatregelen om de groei van doorgaand en zwaar autoverkeer af te remmen
2. Bij het autoluw maken zijn "knippen" geen doel op zich, maar een middel om tot een leefbaarder binnenstad te komen
3. (Perspectief op) oplossing van de parkeerproblematiek, vooral aan de oostkant, is een voorwaarde om delen van de binnenstad her in te richten

4. Serieus onderzoek naar op korte termijn te bouwen parkeervoorzieningen aan de rand van de stad is van belang, gezien de verwachte groei van het op de binnenstad georiknteerde autoverkeer

5. Er moeten dynamische parkeerverwijssystemen naar bestemmingen rond de binnenstad komen

6. Bij het weren van zwaar verkeer (vrachtauto's en bussen) uit de binnenstad, moeten er oplossingen komen voor bevoorrading van winkels en bedrijven

7. Het invoeren van een 30-kilometerregime is nodig voor de leefbaarheid en verkeersveiligheid

8. (Infrastructurele) voorzieningen voor trein- en busreizigers, fietsers en voetgangers in en naar de binnenstad moeten gestimuleerd worden

9. Bij het ontwerpen van verkeersmaatregelen en de besluitvorming daarover is het belangrijk de mate van handhaving mee te wegen; het handhavingsbeleid schiet momenteel tekort 10. Een verkeersplan voor de binnenstad moet ook aandacht besteden aan de gevolgen voor de aan de binnenstad grenzende wijken, evenals aan de toenemende opstoppingen op de routes naar de binnenstad.

Punten van verschil

* Integrale uitvoering van het Concept-Wijkverkeersplan Binnenstad krijgt steun van bewonersorganisaties en enkele belangengroepen. Maar economische belangenorganisaties en sommige politieke partijen hebben grote moeite met de huns inziens "veel te zware, soms belachelijke" voorstellen. Vooral de "knippen" moeten het ontgelden.

* Er wordt verschillend gedacht over de hoeveelheid doorgaand verkeer dat de binnenstad dagelijks aandoet. Economisch belanghebbenden betwijfelen of er wel sprake is van een aanzienlijk percentage autoverkeer dat niet in de binnenstad thuishoort.

* Ook over de maximale loopafstand tussen parkeervoorziening en bestemming bestaat verschil van mening: economisch belanghebbenden vinden 300 meter de limiet, terwijl anderen het op 500 meter houden. De verschillen manifesteren zich vooral waar het gaat om de loopafstand naar parkeervoorzieningen aan de oostkant van de binnenstad.

* Welke wegen moeten voor de binnenstad de "verdelende" functie vervullen? Ook hier wordt verschillend over gedacht. Sommigen ondersteunen de gemeentelijke voorstellen om het autoverkeer al vanaf de Provincialeweg te verdelen. De economisch belanghebbenden kennen die functie vooral toe aan Keern, Liornestraat en Willemsweg.

* Over het aantal voor de binnenstad benodigde parkeerplaatsen lopen de meningen eveneens uiteen. Met name bewonersorganisaties ondersteunen de gemeentelijke voorstellen. Economisch belanghebbenden zetten vraagtekens bij deze cijfers. Zij vrezen dalende omzetten bij een te krap en voor de consument onduidelijk parkeerareaal.

De rapportage van Awareness ontlokte het college van B&W, vooruitlopend op de verdere politieke discussie, een eerste reactie: 'Uit de rapportage blijkt dat op het niveau van uitgangspunten en doelstellingen een hoge mate van overeenstemming bestaat, maar dat de standpunten uiteen gaan lopen bij een aantal concrete oplossingen. Meningen en belangen verschillen van elkaar en zijn lang niet altijd met elkaar te verenigen.' Burgemeester en wethouders zien het tot stand komen van een verkeersplan als een eerste prioriteit.

Aanbevelingen
Awareness doet tien aanbevelingen. In hun eerste reactie gaan burgemeester en wethouders op een groot aantal aanbevelingen in. Zo stemt het college van harte in met aanbeveling 1: "het op korte termijn vaststellen van een Hoofdlijnennotitie Verkeer en Parkeren Binnenstad". Het college spreekt liever van een "Nota Verkeer en Parkeren Binnenstad", omdat het nu vooral gaat om concrete oplossingen. B&W: 'Wij stellen ons voor om dit stuk na de zomer aan commissies en raad aan te bieden. Zoals altijd het geval is geweest, behoort ook de nota van uitgangspunten voor het Kwaliteitsplan Binnenstad tot de input daarvan.' Aanbeveling 2 ("ontwerp een procesaanpak die recht doet aan verantwoordelijkheden en bevoegdheden van alle partijen in de gemeente Hoorn met betrekking tot binnenstad en verkeer") wordt eveneens door B&W onderschreven.
Over aanbeveling 3 ("ontwikkel parallel aan het proces rond binnenstad en verkeer een aansprekende visie op de toekomst van Hoorn gekoppeld aan het gewenste profiel van de binnenstad") merkt het college op dat een goede discussie over de toekomst van de binnenstad zeker gewenst is. 'Wij beschouwen het Concept-Kwaliteitsplan Binnenstad als een geschikt startpunt daarvoor. Wij zullen aan de hand van dit stuk na de zomer voorstellen aan de raad doen.'
Aanbeveling 4 ("voer op korte termijn een haalbaarheidsonderzoek uit naar een parkeergarage onder het water van de Karperkuil en naar een verdubbeling van de parkeercapaciteit bij het Transferium") wordt niet door B & W onderschreven. Het college vindt een parkeergarage onder de Karperkuil irrekel, terwijl over uitbreiding van het Transferium al besluiten zijn genomen.

B&W zijn wel van plan diepgaand aandacht te schenken aan het parkeren (aanbeveling 5). Daarbij gaat de voorkeur uit naar een Parkeernota Binnenstad als uitgediept hoofdstuk van de Nota Verkeer en Parkeren Binnenstad.
Over aanbeveling 8 ("zorg vanuit de gemeente op bestuurlijk niveau zo veel mogelijk voor iin gezicht ten aanzien van binnenstad en verkeer") zullen B & W hun standpunt nog nader bepalen. Al met al zijn B & W van mening dat de rapportage van Awareness voldoende houvast biedt om voorstellen te formuleren die bestuurlijke besluitvorming mogelijk maken en tevens kunnen rekenen op een zo groot mogelijk draagvlak in de Hoornse gemeenschap. Die voorstellen komen er na de zomer.

Deel: ' Na zomer duidelijkheid verkeer binnenstad Hoorn '
Lees ook