Provincie Zuid-Holland


15 juni 1999

GS: direct na de zomer starten met planstudie Rijn Gouwe Lijn


Gedeputeerde Staten (GS) van Zuid-Holland willen al na de zomer starten met de planstudie naar de realisering van de Rijn Gouwe Lijn. GS willen twee varianten van deze nieuwe openbaar vervoerverbinding tussen Gouda - Alphen aan den Rijn - Leiden - Katwijk/Noordwijk verder uitwerken en vragen minister Netelenbos daarvoor snel toestemming te verlenen.

bereikbaarheid en leefbaarheid
De Rijn Gouwe Lijn kan een belangrijke bijdrage leveren aan het oplossen van de bereikbaarheidsproblematiek in de regio en een aantrekkelijk alternatief zijn voor de auto. Zo'n light-rail verbinding kan ook de leefbaarheid in de binnenstad van Leiden ten goede komen (als alternatief voor de vele bussen in de Breestraat) en nieuwe woonwijken van hoogwaardig openbaar vervoer voorzien.

twee varianten
Begin 1999 is een verkennend onderzoek afgrond waarin verschillende varianten van de Rijn Gouwe Lijn zijn vergeleken. De afgelopen maanden hebben gemeenten en andere betrokken partijen in de regio op die varianten gereageerd en hun voorkeur aangegeven.

Alle partijen -ook de provincie- hebben een duidelijke voorkeur voor een light-rail verbinding van Gouda naar de kust, via de binnenstad van Leiden (totale kosten 314 miljoen gulden). Vanuit kostenoverweging is ook de light-train variant over bestaand spoor een optie. GS willen de minister toestemming vragen deze twee varianten in een planstudie verder uit te werken en de tweede variant te zien als eerste fase in de aanleg van de totale light-rail verbinding. In beide varianten wordt overigens afgezien van een aftakking naar Alphen aan den Rijn Ridderveld.

Regierol
In de kabinetsvisie 'De derde eeuw spoor' wordt de regie voor een deel van regionaal spoorverkeer naar de provincies gedecentraliseerd. Om de Rijn Gouwe Lijn succesvol te kunnen ontwikkelen en in het gebied de verschillende vormen van regionaal (openbaar) vervoer goed op elkaar af stemmen dringen GS er bij minister en Tweede Kwamer op aan ook de lijn Leiden - Alphen a/d Rijn - Woerden - Utrecht te decentraliseren.

MIT
Kostbare infrastructurele projecten (meer dan 25 miljoen gulden) zoals de Rijn Gouwe Lijn worden door het Ministerie van Verkeer en Waterstaat opgenomen in het Meerjarenprogramma Infrastructuur en Transport (MIT). Daarin wordt onderscheid gemaakt in drie fasen: verkenning, planstudie en uitvoering. Onder leiding van een Gebundeld Bestuurlijk Overleg (met daarin alle betrokken partijen in de regio zoals gemeenten, Rijkswaterstaat en provincie) is de verkenningsfase nu afgerond.

Deel: ' 'Na zomer starten met planstudie Rijn Gouwe Lijn' '
Lees ook