SERVICEFLATS INVEST Naamloze vennootschap die een publiek beroep doet op het spaarwezen Bevak naar Belgisch recht Frankrijklei 53-55, bus 7 - 2000 Antwerpen H.R. Antwerpen 313.022 ­ BTW BE 456.378.070

De beursgenoteerde vastgoed-Bevak n.v. SERVICEFLATS INVEST houdt op 21 mei 2003 haar zevende Algemene Vergadering.
De Raad van Bestuur van de vennootschap zal verslag uitbrengen van haar activiteiten in het zevende werkjaar en de Vergadering verzoeken de balans en resultaten op 31 december 2002 goed te keuren. Het totale investeringsprogramma voor de eerste zeven werkjaren (van 01/01/1996 tot 31/12/2002) omvat 47 projecten voor in totaal 1.071 serviceflats. Daarvan zijn op 31/12/2002 736 flats (31 projecten) voltooid en overgedragen aan OCMW's en VZW's. Vier projecten voor in totaal 87 flats zijn in uitvoering. Daarenboven zijn er nog 6 projecten voor 136 flats in aanbesteding of reeds aanbesteed. De overige 6 projecten zijn in studie of in voorbereiding tot aanbesteding.

De in het laatste jaarverslag en het halfjaarverslag al vermelde verhoogde interesse vanwege de O.C.M.W.'s én V.Z.W.'s en het groter aantal vragen om inlichtingen en prospectiegesprekken zet zich door en heeft ertoe geleid dat het projectenplan voor het zevende werkjaar 2002-2003 kon worden ingevuld met 4 nieuwe projecten voor 95 serviceflats.

Deze trend van verhoogde interesse, die zich ook na 31 december 2002 doorzet, lijkt een weerspiegeling te zijn van de verhoogde vraag naar serviceflats vanwege de senioren van vandaag, welke blijkt uit de verhoogde bezettingsgraad van de serviceflatprojecten en de lange wachtlijsten.

In juni 2001 werd tussen Serviceflats Invest en Dexia Bank een kredietovereenkomst afgesloten welke op 31 december 2002 verviel. De Raad van Bestuur keurde in december 2002, ter aflossing van het opgenomen krediet bij Dexia Bank, een investeringskrediet goed met Fortis Bank t.b.v. 14 miljoen euro vanaf 23 december 2002 tot en met 31 december 2005. Eveneens werd door de vennootschap een roll-over-krediet gesloten met Fortis Bank voor maximum 10 miljoen euro met als uiterste vervaldag 31 december 2003, om in de loop van het jaar 2003 te kunnen voldoen aan de liquiditeitsbehoeften en zodoende de vastlegging op lange termijn te kunnen aanhouden.

Het koninklijk besluit van 10 juni 2001 tot wijziging van het Koninklijk Besluit van 10 april 1995 met betrekking tot vastgoedbevaks bepaalt dat de totale schuldenlast van de vastgoedbevak 50 % van de activa niet mag overschrijden op het ogenblik van de sluiting van de lening. De aan die schuldenlast verbonden jaarlijkse financiële lasten mogen op geen enkel ogenblik meer bedragen dan 80 % van de bedrijfs- en financiële opbrengsten van de bevak.

Op 31 december 2002 bedroeg de totale schuldenlast 21.119.981,00 of 24,52 % van de totale activa. De jaarlijkse financiële lasten hieraan verbonden bedragen slechts 6,6 % van de bedrijfs- en financiële opbrengsten.

Het resultaat van het zevende boekjaar 2002 bedraagt 4.604.135,75.

2002 2001 niet-gereviseerd gereviseerd Netto Omzet 3.328.483,40 2.254.197,43 Bedrijfsresultaat 2.845.453,43
1.720.352,58 Financieel resultaat 1.726.973,84 2.211.017,53 Resultaat uit de gewone bedrijfsuitoefening 4.572.427,27 3.931.370,11 Uitzonderlijk resultaat 46.110,48 12.395,57 Resultaat voor belasting 4.618.537,75 3.943.765,68 Resultaat na belasting 4.604.135,75 3.931.043,58

Het resultaat van het zevende boekjaar 2002 bedraagt 4.604.135,75. Rekening houdende met de overgedragen winst van het vorige boekjaar van 12,44, bedraagt het te bestemmen resultaat 4.604.148,19. Het resultaat van het vorige boekjaar bedroeg 3.931.043,58.

De uitkeerbare winst voor het boekjaar 2002 bedraagt aldus 4.604.148,19 t.o.v. 3.968.286,24 voor het boekjaar 2001. De Raad van Bestuur stelt voor om een bedrag van 400.000 te reserveren.

De door de Raad van Bestuur voorgestelde bestemming van het resultaat is als volgt:

Vergoeding
van
het
kapitaal

4.204.069,60 Over te dragen winst 400.078,59

Aan de Gewone Algemene Vergadering van 21 mei 2003 wordt aldus voorgesteld een vergoeding van het kapitaal uit te keren van 4.204.069,60, wat een dividend oplevert van 411,76 en wat overeenstemt met een rendement van 6,92 % ten opzichte van de initiële inventariswaarde. Het saldo van de winst t.b.v. 400.078,59 wordt overgedragen naar het volgende boekjaar en op die manier bij het eigen vermogen van de vennootschap gevoegd.

Het dividend van het boekjaar 2002 berekend t.o.v. de initiële inventariswaarde is tegenover dit van het boekjaar 2001 derhalve met 5,96 % gestegen.

Het dividend is vrijgesteld van roerende voorheffing en is betaalbaar vanaf 28 mei 2003.

2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 dividend per aandeel 411,76 388,61 354,66 304,61 299,16 338,37 339,12 rendement (*) 6,92 % 6,53 % 5,96 % 5,12 % 5,03 % 5,69 % 5,70 %

(*) berekend t.o.v. de initiële inventariswaarde van 5.949,44

Naar winstverwachting toe mag voor het jaar 2003 een lichte stijging t.o.v. het niveau van 2002 verwacht worden.

De definitieve goedkeuring van het ontwerp van de jaarrekening en het jaarverslag gebeurt op 9 april 2003 door Raad van Bestuur op de maatschappelijke zetel van Serviceflats Invest n.v..

De boekhoudkundige gegevens in het communiqué werden niet door de commissaris gecontroleerd.

De Raad van Bestuur
19 maart 2003

Deel: ' Naamloze vennootschap die publiek beroep doet op spaarwezen '
Lees ook