Gemeente Emmen


---

Persbericht: Emmen gaat kiezen, 28 maart 2003

Naar een nieuw structuurplan voor Emmen
Emmen gaat kiezen

Het college wil binnenkort met de gemeenteraad discussiëren over het gewenste voorzieningenniveau in de gemeente Emmen (alle wijken en kernen). Welke keuzes moeten daarin gemaakt worden, bijvoorbeeld op het gebied van sport- en welzijnsaccommodaties of het beheer van het openbaar gebied (grijs en groen)? En daarmee samenhangend, wat zijn de financiële gevolgen? Deze discussie vindt plaats in de eerste fase van het nog op te stellen structuurplan.
In september 2001 heeft de gemeenteraad van Emmen de strategienota Emmen 2020 vastgesteld. Deze nota geeft in hoofdlijnen het ruimtelijk, economisch en sociaal beleid voor Emmen weer op weg naar 2020. Deze zijn verder uitgewerkt in de kadernota Grotestedenbeleid, in de vorm van een maatregelenpakket. De doorwerking van beide notas vindt plaats in het structuurplan.
Na de eerste fase wordt van de uiteindelijke keuzes een ruimtelijke vertaling gemaakt in de vervolgfasen van het plan.

Een structuurplan is een door de gemeenteraad vast te stellen plan voor het grondgebied van de gemeente, waarin de gemeente aangeeft welke keuzes zij maakt in de ruimtelijke ontwikkeling voor de korte, middellange en de lange termijn. Er zijn verschillende aanleidingen voor een nieuw te maken structuurplan, onder meer:

q Uitgangspunt van het huidige beleid is, dat de gemeente Emmen een regionale verzorgingsfunctie heeft en haar economische bedrijvigheid verder wil versterken. Om dit waar te maken moet worden bepaald welk niveau en omvang aan voorzieningen en faciliteiten er binnen de gemeente moeten zijn (onder andere wijkcentra, sportaccomodaties). Maar ook welk onderhoudsniveau grijs/groen voor alle wijken en dorpen mogelijk is. Dit uiteraard gegeven de beschikbare financiën. Het is duidelijk dat niet alles kan en dat er keuzes gemaakt moeten worden;

q Vervolgens moeten er keuzes gemaakt worden bij de invulling van de beschikbare ruimte. Hierop liggen immers vanuit de verschillende beleidsterreinen, ruimteclaims (denk bijvoorbeeld aan de bedrijvigheid, woningbouw, land- en tuinbouw, voorzieningen, bereikbaarheid etc.);

Interactief proces
Binnenkort is er een informatieve bijeenkomst over het startdocument van het structuurplan met het college en de gemeenteraad. Eind april volgt de besluitvorming over het startdocument in de vergadering van de raad.
Met de erkende overlegpartners zal - via de gebiedsplatforms - een aantal overlegrondes worden gehouden. Daarnaast zijn er natuurlijk de formele overlegmomenten. Ook worden er verschillende bijeenkomsten met deskundigen georganiseerd.
Bovendien moet er een aantal onderzoeken uitgevoerd worden. Daarnaast zullen de gegevens uit de reeds langer opgestelde gebiedsontwikkelingsplannen, de wijkontwikkelingsplannen en de masterplannen voor Emmerhout en Emmen-Centrum worden gebruikt.


---


---

Alle rechten voorbehouden. Aan de op deze pagina's gepresenteerde informatie kunnen geen rechten worden ontleend
(c) 2003 Gemeente Emmen

Deel: ' Naar een nieuw structuurplan voor Emmen '
Lees ook