Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer

https://www.minvrom.nl

MINVROM: Naar een nieuwe wet Ruimtelijke Ordening

NAAR EEN NIEUWE WET RUIMTELIJKE ORDENING

De Wet op de Ruimtelijke Ordening (WRO) gaat grondig op de schop. Minister Pronk heeft daartoe een voorontwerp voor deze nieuwe wet naar de Tweede Kamer gestuurd. Met het voorontwerp voor deze nieuwe wet wordt gestreefd naar een totaal en samenhangend pakket van regels ter vervanging van de huidige WRO. De nieuwe wet vereenvoudigt o.a. de procedures (helderheid voor de burger), maakt een scherper onderscheid in verantwoordelijkheden van de verschillende overheden, en bevordert een goede ruimtelijke kwaliteit en toereikende bevoegdheden voor handhaving.
De nieuwe Wet ruimtelijke ordening (Wro) zal daarom een ruimere doelstelling hebben dan de huidige wet. Zo bevat het voorontwerp o.a. voorstellen voor een sterkere positie van bestemmingsplannen, een matiging van de regeling voor vergoeding van planschade, en een betere regeling van vergoeding van bestuurlijke kosten. Gekozen is voor een voorontwerp om voorafgaand aan deel 3 van de Vijfde nota met de Tweede Kamer ook overleg te kunnen voeren over het juridische instrumentarium. In de komende periode vinden wetgevingstoetsen plaats en kunnen VNG, IPO, Unie van Waterschappen en de vakwereld hun visie op het voorontwerp geven.

Deel: ' Naar een nieuwe wet Ruimtelijke Ordening '
Lees ook