Vlaamse regering

PERSMEDEDELING VAN DE VLAAMSE REGERING

VERGADERING VAN 12 JANUARI 1999

Naar volledige liberalisering aardgasmarkt

Bij de omzetting van de Europese Richtlijn inzake de liberalisering van de aardgasmarkt moet gekozen worden voor de meest verregaande oplossing. Op deze wijze kan het standpunt van de Vlaamse regering worden samengevat, zoals het op voorstel van Vlaams minister van Energie Eric VAN ROMPUY tot stand is gekomen.

Net zoals bij de vrijmaking van de elektricititeitsmarkt vertrekt de Vlaamse regering vanuit enkele basisvoorwaarden :
1. een vrije toegang tot de infrastructu(u)r(en) onder objectieve en niet-discriminerende voorwaarden. Afnemers en aanbieders moeten in staat worden gesteld contracten af te sluiten, onafhankelijk van de partij die de infrastructuur in eigendom heeft en beheert;
2. behoud van een hoge mate van bevoorradingszekerheid; 3. bevordering van de milieuvriendelijke productie van elektriciteit d.m.v. hernieuwbare energiebronnen en warmtekrachtkoppeling (WKK);
4. een geleidelijke overgang;
5. een duidelijke bevoegdheidsverdeling tussen het federale niveau en de gewesten.

Concreet betekent dit dat het wettelijk monopolie op het transport van gas van Distrigas moet worden opgeheven. Dit exclusieve recht is immers niet compatibel met de vrije markttoegang die de Richtlijn beoogt. Voor de aanleg van rechtstreekse (directe) lijnen moeten objectieve criteria worden vastgelegd. De capaciteit van het bestaande net mag daarbij niet als criterium worden beschouwd.

Distrigas moet zijn infrastructuur ook openstellen voor derden. Daarbij wordt geopteerd voor een onderhandelde toegang tot het net (NTPA). In dit kader moet de eigenaar van het net de tarieven en commerciële voorwaarden voor het gebruik van het net openbaar maken. De regulator zal erop moeten toezien dat er geen discriminatie is tussen de diverse gebruikers. Distrigas zal dus voor zichzelf geen lagere transporttarieven in rekening mogen brengen.

Deze controle is enkel mogelijk wanneer de verschillende activiteiten van Distrigas (transport, opslag, verkoop) gesplitst worden. Distrigas zal gescheiden rekeningen moeten opmaken voor de transmissie-activiteit (vervoer via een hogedrukpijpleidingnet), de distributie-activiteit (levering aan rechtstreekse klanten - grootgebruikers en distributiemaatschappijen) en opslagactiviteit (ondergrondse opslag in o.a. Loenhout).

De vrijmaking van de aardgasmarkt mag niet beperkt blijven tot de grote industriële verbruikers. Ook de distributiemaatschappijen en de gasgestookte kwaliteitsvolle WKK-installaties moeten als vrije klant worden gecatalogeerd, zodat zij zich bij een producent naar keuze kunnen bevoorraden.

De distributiemaatschappijen kunnen hun huidige monopolie behouden, op voorwaarde dat zij de meeste garanties bieden voor bevoorradingszekerheid en milieubescherming. Aan de distributiemaatschappijen zullen wel een aantal verplichtingen van algemeen economisch belang worden opgelegd.

info : Walter Aertsens, woordvoerder van minister Van Rompuy - tel. (02) 227 23 11 e-mail: persdienst.vanrompuy@vlaanderen.be

Deel: ' Naar volledige liberalisering aardgasmarkt Vlaanderen '
Lees ook