KBC


Recente economische en financiële ontwikkelingen hebben nadelige invloed op winstverwachting KBC (12/10/2001)

Samenvatting:
Zoals al aangekondigd in onze persmededeling van 12 september 2001, hadden de tragische gebeurtenissen in de VSA op 11 september 2001 slechts een beperkte rechtstreekse invloed op de activiteiten van KBC:
- het personeel en de vestigingen in de VSA werden - gelukkig - niet getroffen;

- onze kredietnemers en tegenpartijen werden niet in die mate getroffen dat er zich onmiddellijke betalingsproblemen t.a.v. KBC voordeden;

- de herverzekeringsportefeuille van Secura NV (voor 90 % in handen van KBC Verzekeringen) is slechts in zeer beperkte mate blootgesteld aan de gevolgen van de catastrofale gebeurtenissen. Omschrijving:
De ontwikkeling van de financieel-economische omgeving en het beleggingsklimaat had in de tweede helft van september echter wel een ongunstige invloed op de activiteiten van KBC Bank. Zo leden de plaatsingen van beleggingsfondsen en beleggingsverzekeringen onder het onzekere beursklimaat en werd de waardering van onze posities in aandelen en aandelenderivaten nadelig beïnvloed door de daling van de aandelenmarkten en de toename van hun volatiliteit. De gunstige ontwikkeling van de activiteit van de geld- en kapitaalmarkten als gevolg van de rentedaling compenseerde gedeeltelijk de voormelde nadelige tendensen.

De verslechtering van het algemeen economisch klimaat en de ontwikkeling in bepaalde, sterk getroffen sectoren hebben alsnog geen onmiddellijke invloed op de kwaliteit van de kredietportefeuille, met uitzondering van de kredietverlening aan Sabena. Niettemin verwachten we in de komende periode een beperkte vermindering van de kwaliteit van de kredietportefeuille als logisch gevolg van de minder gunstige gang van zaken in de economie in het algemeen en in bepaalde sectoren in het bijzonder. De kredietverlening van KBC Bank aan de rechtstreeks getroffen sectoren is echter relatief beperkt. Zo bedragen de uitstaande kredieten aan de luchtvaartsector slechts 1,5 % van de uitstaande kredieten en is het grootste deel daarvan gedekt door waarborgen. Voor het blanco risico op de Sabena-groep werd in het derde kwartaal een naar ons oordeel adequate voorziening aangelegd.

De resultaten van KBC Verzekeringen blijven positief evolueren.

Hoewel de resultaten van KBC Bankverzekeringsholding over het derde kwartaal nog niet geheel vastliggen, mag worden aangenomen dat ze beneden de oorspronkelijke verwachtingen zullen blijven. De resultaten over heel 2001 zullen dan ook niet de lichte stijging te zien geven die begin september in uitzicht werd gesteld. Een daling van de resultaten is, afgezien van nieuwe onverwachte ontwikkelingen, het meest waarschijnlijk.

Contactinfo: Journalisten kunnen steeds contact opnemen met de KBC-Persdienst, tel. 02 429 85 45.

Deel: ' Nadelige invloed op winstverwachting KBC '
Lees ook