MINISTERIE BZK

https://www.minbzk.nl

MINBZK : Nader antwoord minister Peper over herindeling Twente

Minister Peper van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) heeft vandaag de nota naar aanleiding van het verslag van de Eerste Kamer over de gemeentelijke herindeling van Twente naar de Eerste Kamer gestuurd. De bewindsman verdedigt daarin - in het verlengde van het besluit van de Tweede Kamer - met overtuiging het onderdeel van het wetsvoorstel om de gemeenten Enschede, Hengelo en Borne samen te voegen tot de nieuwe gemeente Twentestad. De landelijke, regionale en grootstedelijke opgaven in Twente kunnen naar zijn oordeel duurzaam en het meest doeltreffend worden aangepakt door deze gemeentelijke herindeling.
Mede vanwege de kabinetscrisis in mei/juni vorig jaar en de nadere vragen uit de Eerste Kamer kon de behandeling van het voorstel pas plaats vinden op een moment dat de invoering niet meer per 1 januari 2000 kon worden geëffectueerd.

Uit de nadere vragen van de Eerste Kamer kan worden afgeleid dat de Eerste Kamer het debat met de minister wilde voortzetten. Daarbij zijn in het bijzonder nadere vragen gesteld naar de mogelijkheid van alternatieven voor de gemeentelijke herindeling van Twente, waar het gaat om het stedelijk gebied van Almelo, Hengelo, Enschede en Borne, hetzij in de vorm van één Randstadgemeente of slechts samenwerking binnen deze stedenband.

Minister Peper heeft daartoe in het najaar van 1999 indringende gesprekken gevoerd, c.q. laten voeren met zowel de betrokken gemeenten als de provincie, en zich vervolgens nader verdiept in de maatschappelijke, economische en ruimtelijke aspecten, in het perspectief van de versterking van het lokaal en stedelijk bestuur. Daardoor heeft de beantwoording meer tijd gevergd dan aanvankelijk was voorzien.

22 feb 00 15:45

Deel: ' Nader antwoord minister Peper over herindeling Twente '
Lees ook