Provincie Utrecht


Persbericht
21 februari 2000

Dit is een gezamenlijk persbericht van de provincie Utrecht, de gemeente Utrecht, het Recreatieschap Stichtse Groenlanden en het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden

Overeenstemming over opzet en planning
NADER BODEMONDERZOEK ZANDEILAND VINKEVEEN VAN START

Deze week start het nader onderzoek naar vier verontreinigde locaties op het zandeiland 1 te Vinkeveen. In het nader bodemonderzoek wordt bekeken wat de omvang en mate van verontreiniging van de vier locaties is. Over de opzet van het onderzoek en de planning is overeenstemming bereikt tussen alle betrokken partijen. Ook is afgesproken alvast na te denken over de mogelijkheden om de bodemverontreiniging te saneren. Normaal gesproken start het saneringsonderzoek nadat de resultaten van het nader onderzoek bekend zijn. Het is echter in dit geval nodig om het eerder op te pakken, zodat de bodemsanering voor de zomer kan starten.

In opdracht van het Recreatieschap Vinkeveense Plassen en de provincie Utrecht is eind vorig jaar een oriënterend bodemonderzoek op het zandeiland uitgevoerd. Aanleiding hiervoor waren signalen van de belangenvereniging Plaswijk dat er naast een reeds al bekende verontreiniging, meer bodemverontreiniging aanwezig zou zijn. Het verkennend onderzoek heeft uitgewezen dat er inderdaad sprake is van meerdere verontreinigde locaties op het eiland. Het nader onderzoek is nodig om de omvang en de risico's van deze verontreinigingen te bepalen. De resultaten van het nader onderzoek moeten eind april bekend zijn.

Saneringsonderzoek
De provincie beschouwt alle nu bekende verontreinigingen op het eiland als één geval van bodemverontreiniging. De bron die geleid heeft tot de verontreinigingen is hetzelfde. Zoals gezegd hebben betrokken partijen afgesproken om het saneringsonderzoek parallel te laten lopen aan het nadere onderzoek om zo tijdwinst te boeken. Ook het saneringsplan moet eind april gereed zijn. De provincie Utrecht zal vervolgens het plan beoordelen en een besluit nemen. Voor dit besluit wordt een openbare procedure gevolgd. Pas als de provincie Utrecht met een saneringsplan heeft ingestemd kan met de sanering worden begonnen. Naar verwachting zal de openbare procedure eind april starten. Gedurende de tijd tot de daadwerkelijke sanering, zijn er geen extra maatregelen nodig dan de reeds getroffen voorzieningen. Het terreindeel waar risico's aanwezig zijn is afgezet met hekken en er staan borden. Mensen of dieren die het eiland betreden lopen daarom geen risico's, zoals blijkt uit het oriënterend onderzoek. Wanneer de zomer vroeg intreedt, moet bekeken worden of er aanvullende maatregelen genomen moeten worden.
(Voor informatie: Susan van Vliet, actueel@prvutr.nl 030 - 258 31 51)

Terug

Deel: ' Nader bodemonderzoek Zandeiland Vinkeveen van start '
Lees ook