Ministerie van VWS

Memorie van antwoord op gewijzigd voorstel Drank- en horecawet

De Voorzitter van de Eerste
Kamer der Staten-Generaal
Postbus 20017
2500 EA Den Haag

GZB/GZ 2041389

9 februari 2000

Hierbij bied ik u aan de nadere memorie van antwoord op het nadere voorlopig verslag d.d. 1 februari 2000 van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het gewijzigd voorstel van wet tot wijziging van de Drank- en Horecawet (25 969).

De Minister van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport,

dr. E. Borst-Eilers

Deel: ' Nader memorie van antwoord op voorstel Drank- en Horecawet '
Lees ook