Provincie Noord-Brabant


Brabantlaan 1
Postbus 90151
5200 MC 's-Hertogenbosch
Telefoon (073) 681 28 12
Fax (073) 614 11 15
info@brabant.nl
www.brabant.nl
Bank ING 67.45.60.043
Postbank 1070176

 
 |Datum   | |29 september | |2006   | |Nummer  | |222   | 

Najaarsbrief 2006 Provincie Noord-Brabant:
Gunstige financiële ontwikkelingen bieden ruimte voor extra uitgaven


In de bestuursperiode 2007-2011 kan de provincie Noord-Brabant zo'n 25 miljoen euro per jaar extra besteden. Dit is vooral een gevolg van naar verwachting 20 miljoen hogere dividendinkomsten en van 5 miljoen hogere jaaropbrengsten uit de opcenten motorrijtuigenbelasting. Dit blijkt uit de Najaarsbrief 2006 van de provincie Noord-Brabant, waarin de huidige financiële stand van zaken wordt weergegeven en een vooruitzicht voor 2007-2011. Tevens zijn de uitgaven verwerkt waartoe Provinciale Staten bij de behandeling van de Kadernota 2006 hebben besloten.

Een terugblik op de afgelopen jaren leert dat financiële ontwikkelingen aanmerkelijk gunstiger zijn uitgevallen dan bij start van de huidige bestuursperiode van Provinciale Staten in 2003 was voorzien. De vrije bestedingsruimte voor 2003-2007 is uiteindelijk gegroeid van 296 miljoen euro (raming 2003) naar in totaal 533 miljoen (stand najaar 2006). Van deze groei is 160 miljoen toe te schrijven aan hogere dividenduitkeringen van Essent en 77 miljoen aan overige inkomsten- en uitgavenontwikkelingen. Daarvan is ruim 200 miljoen aangewend om een extra impuls te geven aan de uitvoering van het provinciaal bestuursakkoord en aan een versnelde beleidsuitvoering. Het totale pakket aan extra uitgaven komt in 2003-2007 komt op ruim 486 miljoen euro (286 miljoen uitwerking bestuursakkoord plus aanvullend 200 miljoen).

Ook voor 2007-2011 zijn de financiële vooruitzichten gunstig. Dankzij een solide financieel beleid, waarbij structurele inkomsten niet meteen voor structurele uitgaven zijn vastgelegd, is er voor de nieuwe bestuursperiode een vrije ruimte beschikbaar zo'n 450 miljoen euro, wat neerkomt op zo'n 100 miljoen per jaar. Dit wordt mede mogelijk gemaakt door de raming van het Essent-dividend structureel te verhogen naar 100 miljoen, t.o.v. een dividenduitkering van E 81 mln over 2005. Verder wordt t.o.v. de huidige ramingen een meevaller voorzien van circa 5 miljoen uit de opcentenopbrengst motorrijtuigenbelasting.

Gedeputeerde Peter van Vugt: "De gezonde financiële positie van de provincie biedt de politieke partijen bij de opstelling van een nieuw bestuursakkoord alle ruimte om daar naar eigen inzicht mee om te gaan. Bij de financiële prognose moeten echter wel enige kanttekeningen worden geplaatst, zowel plussen als minnen. Zo zal eerst moeten worden afgewacht wat de effecten zijn van een nieuw regeerakkoord, zowel beleidsmatig als in relatie tot het provinciefonds. Er spelen bovendien tal van onzekerheden rond de Splitsingswet energiebedrijven en de ontwikkelingen op de energiemarkt. Los daarvan zal pas eind dit jaar of begin 2007 duidelijk worden tot welke hoogte de provincie kan delen in de verkoopopbrengst van de kabeldivisie van Essent. Een ander onderwerp dat de komende periode hoog op de agenda staat, betreft de positie van het provinciale belastinggebied in relatie tot het anders betalen voor mobiliteit c.q. rekeningrijden. Al deze factoren kunnen uiteindelijk van grote invloed zijn op onze financiële ruimte."

Aanvullende uitgaven Kadernota en Najaarsbrief
Provinciale Staten hebben in juni de Kadernota 2006 behandeld in combinatie met de algemene beschouwingen. Daarbij zijn verschillende amendementen en moties aangenomen. Verder hebben Gedeputeerde Staten enkele toezeggingen gedaan. De uitwerkingen daarvan zijn:
 |X E 1.000       |2006 |2007 |Totaal | |         |  |  |2006-200| |         |  |  |7  | |Monumentenrestauraties   |- |1.500|1.500 | |Bureau jeugdzorg     |400 |600 |1.000 | |Ecologische verbindingszones  |2.000|2.000|4.000 | |Onderzoek m.b.t. Essent   |60 |- |60  | |TechnoPromo      |50 |50 |100  | |Vervangingspools platform   |100 |68 |168  | |onderwijs West-Brabant   |  |  |  | |Wilhelminakanaal (t.l.v. Reserve |9.800|- |9.800 | |Brabant 2050)      |  |  |  | |Financiële knelpunten, w.o.  |1.454|115 |1.569 | |cultuur en Combifonds    |  |  |  | |Aanvullingen programmabegroting |13.86|4.333|18.197 | |2006 en 2007      |4 |  |  | 

Deel: ' Najaarsbrief 2006 Provincie Noord-Brabant Gunstige financiële ontwi.. '
Lees ook