Provincie Drenthe


Besturen in balans krijgt gestalte
Najaarsnota biedt ruimte voor nieuw beleid

Assen, 19 augustus 1999
Persberichtnummer 99-144De provincie Drenthe heeft voor dit jaar een extra bestedingsruimte van 4,4 miljoen gulden. Ook het meerjarenbeeld ziet er rooskleuriger uit ten opzichte van eerdere verwachtingen. Dat blijkt uit de Najaarsnota 1999 die Henk Weggemans, gedeputeerde van Financiën, zojuist heeft gepresenteerd. Gedeputeerde staten willen de extra ruimte benutten voor nieuw beleid. Dit nieuw beleid is gebaseerd op 'Besturen in balans', het bestuursprogramma van het college van GS dat dit jaar is aangetreden. Speerpunten in 'Besturen in balans' zijn onder andere het bevorderen van contacten met de Drentse samenleving, verbeteren van de werkgelegenheid, extra aandacht voor groepen met maatschappelijke achterstand en duurzaamheid en ecologie.

De Najaarsnota 1999 laat de mee- of tegenvallers zien ten opzichte van de begroting 1999. De actuele financiële situatie resulteert voor 1999 in een voordeel van 4,4 miljoen gulden ten opzichte van de Voorjaarsnota. Ook het meerjarenbeeld biedt extra perspectief. Voor die financiële ruimte zijn een aantal oorzaken. De flexibilisering van fondsen werpt duidelijk vruchten af. De provincie heeft in de afgelopen tijd een reeks fondsen kritisch tegen het licht gehouden, daarbij zijn een aantal slapende fondsen omgezet in kredieten. Ook is er sprake van een hogere uitkering uit het Provinciefonds dan verwacht. Dit komt onder andere doordat verwachte bezuinigingen van het Rijk niet zijn doorgegaan. Tot slot zijn de opbrengsten uit de motorrijtuigenbelasting toegenomen.

GS willen de 4,4 miljoen gulden van 1999 benutten voor een vervroegde afschrijving van immateriële activa. Zo'n vervroegde afschrijving levert jaarlijks een half miljoen gulden op. Gecombineerd met het gunstiger meerjarenbeeld biedt dat mogelijkheden voor nieuw beleid. Voor 2000 gaat het om een bedrag van 6,6 miljoen gulden, voor de jaren tot 2004 gaat het om ruim 4 miljoen gulden jaarlijks.

De speerpunten uit `Besturen in balans' worden voor een deel binnen het reguliere beleid gerealiseerd. Daarnaast is er nu ruimte voor extra wensen. Met de voorstellen die GS in het kader van de Najaarsnota aan provinciale staten doen is structureel ruim 1 miljoen gulden en eenmalig ruim 721.000 gulden van de extra ruimte gemoeid. Het resterend deel van het meerjarig saldo gaat vooralsnog naar het Fonds flexibel beleid. Ook dit Fonds wordt overigens ingezet om de wensen uit `Besturen in balans' te realiseren. Die wensen concentreren zich rondom een aantal thema's:

Bevorderen contacten met Drentse samenleving

Het college van GS wil de bevolking nadrukkelijk betrekken bij de totstandkoming van beleid. Om het contact met burgers te versterken wil het college van GS iedere maand een Drentse gemeente bezoeken. Het is de bedoeling zowel met gemeentebesturen als met maatschappelijke organisaties, bedrijfsleven en burgers contacten te leggen en onderhouden. Voor de organisatie van die bezoeken is jaarlijks 50.000 gulden beschikbaar. Ook nieuwe media gaan een belangrijke rol spelen in het contact met burgers en belangengroepen. Voor een structurele inzet van Internet als communicatiemiddel is 100.000 gulden uitgetrokken.

Werkgelegenheid en noordelijke samenwerking
Binnen het bestek van het Samenwerkingsverband Noord-Nederland richten de drie noordelijke provincies zich op een verdere verbetering van de economische structuur. De komende jaren moeten daartoe de ambitieuze doelstellingen uit `Kompas voor de toekomst' onder voorzitterschap van Drenthe gestalte krijgen. Om dit Kompasproces te ondersteunen trekken GS de komende jaren 147.500 gulden uit.

Zorg
Bijzondere Jeugdzorg Drenthe en de stichting Jeugdzorg Drenthe gaan in januari 2000 op in één multifunctionele organisatie voor de jeugdzorg in Drenthe. Doel is te komen tot een hoogwaardig aanbod aan voorzieningen dat optimaal is afgestemd op de vraag. Voor dit fusietraject willen GS 400.000 gulden beschikbaar stellen. Voor het opzetten van het Regionaal Patiënten Consumenten Platform is 58.700 gulden beschikbaar.
In het kader van Zorgzaam Drenthe wordt een evaluatie-onderzoek verricht waarvoor GS 100.000 gulden willen uittrekken. De Klachtencommissie Jeugdzorg ontvangt 10.000 gulden per jaar. Het krediet Zorg gaat structureel met 150.000 gulden omhoog.

Cultuur en welzijn
De Provinciale Bibliotheekcentrale Drenthe gaat het bibliotheek- en archiefgedeelte van de collectie Brands professioneel catalogiseren zodat dit materiaal toegankelijk wordt via een openbare instelling in Drenthe. De provincie maakt dit mogelijk door een donatie van
260.000 gulden.
Door een tijdelijke uitbreiding met 1,4 formatieplaats bij de Productgroep Cultuur en Welzijn (140.000 gulden) komt er capaciteit beschikbaar voor onder andere vernieuwing van het provinciale kunst- en cultuurbeleid en voor bevordering van internationale samenwerking. Voor internationale samenwerking is 100.000 gulden uitgetrokken.

Ruimtelijke ontwikkeling en stedelijke vernieuwing Voor de uitvoering van projecten in het kader van de regiovisie Zuid-Drenthe/Noord-Overijssel willen GS eenmalig 100.000 gulden beschikbaar stellen.
Stedelijke vernieuwing is een belangrijk aandachtspunt in `Besturen in balans'. Om dit proces te ondersteunen is een bedrag van 26.000 gulden uitgetrokken voor workshops en voorlichtingsbijeenkomsten.

Natuur- en landschap
GS willen 150.000 gulden per jaar storten in het Fonds natuur- en landschap. Het Consulentschap Natuur- en Milieueducatie ontvangt een extra bijdrage van bijna 4.000 gulden. Voor het ontwikkelingsplan Zuidlaardermeer is 50.000 gulden beschikbaar.

Daarnaast doen GS nog een aantal andere bestedingsvoorstellen aan de staten zoals die voor de elektronische informatievoorziening van statenleden. Statenleden en fractiemedewerkers krijgen PC's in bruikleen. Daarbij gaat het eenmalig om 85.000 gulden en structureel om 45.000 gulden. Ook wees een Arbo-onderzoek uit dat er aanpassingen noodzakelijk zijn bij verschillende werkplekken in het provinciehuis. Daarmee is 150.000 gulden gemoeid.

De Najaarsnota 1999 wordt samen met de begroting 2000 en de rekening 1998 besproken. Dat gebeurt in de eerste helft van september door de statencommissies en op 6 oktober door provinciale staten.
Tegelijkertijd met de Najaarsnota verschijnt ook de uitgave `De begroting in beeld'. De brochure belicht in woord en beeld de belangrijkste inkomsten en uitgaven van de provincie. Ook zijn de hoofdlijnen uit `Besturen in balans' erin opgenomen. De uitgave wordt verspreid via bibliotheken en andere instellingen en is voor belangstellenden daarnaast verkrijgbaar bij de Stafgroep Communicatie, telefoon (0592) 365 265.Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Stafgroep Communicatie van de provincie, telefoon (0592) 365265, faxnummer (0592) 357188
E-mail: communicatie@drenthe.nl

Deel: ' Najaarsnota Drenthe biedt ruimte voor nieuw beleid '
Lees ook