Nederlands Agrarisch Jongeren Kontakt

NAJK wijst quotumbeurs zonder afroomplan af

Het NAJK wil het plan van minister Brinkhorst van Landbouw om een quotumbeurs in te stellen niet langer steunen. ,,Met alleen een quotumbeurs zonder afroomplan wordt het doel dat wij voor ogen hebben om de quotumkosten te drukken niet gehaald'', zegt NAJK-bestuurder Jehan Bouma. Wel blijft het NAJK positief over het voornemen van Brinkhorst om het verleasen van quotum in te perken.

In een brief aan het NAJK wijst minister Brinkhorst het NAJK-voorstel om melkquota bij overdracht buiten familieverband af te romen en deze quota vervolgens weer procentueel uit te geven aan alle melkveehouders af. In plaats van procentuele toedeling geeft de minister van Landbouw de voorkeur aan verhandelen van quotum zodat quotum ook echt alleen bij die veehouders terecht komt die in staat zijn, en bereid zijn quota te kopen. Ook noemt hij de NAJK-voorstellen fraudegevoelig, en wil hij quotum dat verhandeld wordt buiten familieverband niet afromen omdat verleasers door de verleasebeperking van maximaal tien procent al genoeg ingeperkt worden in hun mogelijkheden.

Cees-Pieter van Burgsteden die als NAJK-afgevaardigde de gesprekken over de quotumbeurs op het Ministerie van Landbouw volgde, concludeert dat de minister met zijn plannen niet het doel heeft de quotumkosten te verlagen. ,,Brinkhorst wil met zijn maatregelen de markt transparanter maken. Tevens gebruikt hij het als middel om boeren een extra beperking op te leggen. Boeren met meer dan 20.000 kilo melk per hectare mogen niet op de quotumbeurs kopen. Op die beperking zitten we niet te wachten, want je wordt al beperkt via de mestmaatregelen.''

Nederlands Agrarisch Jongeren Kontakt

Deel: ' NAJK wijst quotumbeurs zonder afroomplan af '
Lees ook