Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer

Namen van aandachtswijken bekend gemaakt (19-2-2003)


Minister Kamp van VROM heeft vandaag de namen bekendgemaakt van wijken die de komende jaren extra aandacht krijgen bij de vernieuwing (zie bijlage). Hij deed dit op een werkconferentie te Amsterdam die gewijd was aan innovatieve projecten voor stedelijke vernieuwing. Op zijn verzoek hebben de gemeenten, die onder het Grotestedenbeleid vallen (G30), de wijken voorgedragen.

Om haast te maken met de aanpak van de wijken en om zichtbare resultaten te boeken zullen gemeenten, zo mogelijk nog dit jaar, concrete prestatieafspraken maken met de betrokken partijen, zoals woningcorporaties. Daarnaast gaat voor deze wijken, die te maken hebben met een (dreigende) opeenstapeling van ernstige fysieke en sociale problemen, een samenhangend pakket maatregelen gelden, het "Actieprogramma Herstructurering ".

Haast
Tijdens zijn inleiding op de werkconferentie benadrukte de minister dat er haast gemaakt moet worden met de aanpak. "Een groot aantal stadswijken vraagt dringend om aanpak van de gebouwde omgeving. Verouderde woningen moeten worden gesloopt, samengevoegd of grondig gerenoveerd. Een gevarieerd koopaanbod, een goed voorzieningenniveau en een veiliger leefomgeving zullen de stad weer aantrekkelijk maken. Aantrekkelijk voor bewoners met lage, midden en hoge inkomens, voor stadsmensen met en zonder kinderen. Bij het vinden van de weg omhoog, moeten we haast maken. Want hoe langer gewacht wordt, hoe hardnekkiger de problemen en hoe duurder de oplossingen", aldus Kamp tijdens de conferentie.

De lijst van de vier grote steden bevat een overzicht van alle door hen aangedragen wijken. Zowel over het aantal wijken als over het aanwijzen van concentratiegebieden binnen die wijken vindt nog overleg plaats. Ook over de definitieve keuze van enkele wijken in de overige gemeenten is nog overleg gaande. Deze staan niet op de vandaag gepresenteerde lijst.

Tijdens de werkconferentie kreeg de voorzitter van de Commissie Bouwen en Wonen van de VNG, wethouder Lenferink van de gemeente Arnhem, het eerste exemplaar van het praktijkboek IPSV 2002 met de titel "Uitdaging in Uitvoering". Daarin staat een actueel overzicht van instrumenten en oplossingen voor stedelijke vernieuwingsvraagstukken.

Meer info:
Speech minister Kamp
Lijst aandachtswijken

( bron: http://www.vrom.nl/pagina.html?id=10412&site=persbericht )

Deel: ' Namen van aandachtswijken bekend gemaakt '
Lees ook