E-QUALITY

Platform vrouwenpensioen in oprichting

PERSBERICHT
11 juni 2002

Platform vrouwenpensioen in oprichting:

Nationaal Actie Plan Pensioenen moet pensioenachterstand vrouwen opheffen.

Op dit moment leven ruim 200.000 oudere alleenstaande vrouwen op de grens van armoede. Hun inkomen bestaat uit alleen een AOW uitkering, AOW met een zeer klein aanvullend pensioen of gedeeltelijke AOW met aanvullend bijstand. Dat laatste geldt voor hen die niet vanaf hun 15e jaar onafgebroken in Nederland hebben gewoond, meestal allochtone vrouwen. Deze laatste groep wordt snel groter. Ook bij de komende generaties oudere vrouwen is er nog steeds sprake van een slechte pensioenvoorziening. De oorzaken van deze armoede zijn terug te voeren op overheidsbeleid in verleden en heden. Voor de komende generaties moet pensioenbeleid van de overheid gebaseerd worden op de feitelijke levensloop van vrouwen en zo moet armoede door een slecht pensioeninkomen worden voorkomen.

Reactie op doelstellingen van Nationaal Actie Plan Pensioenen. Binnenkort stelt de overheid het Nationaal Actie Plan Pensioenen vast.
Het Platform vrouwenpensioen i.o., bestaande uit FNV Vrouwenbond, Vrouwen Alliantie en E-Quality, doet hiervoor o.m. de volgende aanbevelingen:

- Verkorten van de AOW opbouw periode van 50 naar 35 of 40 jaar.

- Een grote publiekscampagne met voorlichting over het AOW opbouw systeem en informatie over inkoop mogelijkheden en andere oplossingen.

- Aanvulling van het inkomen bij onvoldoende AOW niet meer via de Algemene Bijstandswet (ABW), maar een nieuwe voorziening creëren nl. de Regeling Aanvulling 65Plus.

- Verlaging van de AOW-franchise en op termijn een regeling waarbij de aanvullende pensioenberekening geheel wordt losgekoppeld van de AOW.

- De mogelijkheid tot overdracht van een deel van de pensioenopbouw van de partner die fulltime blijft werken naar de pensioenvoorziening van de partner die minder gaat werken vanwege de komst van kinderen.

- De overheid dient onderzoek te doen naar de ervaringen in andere Europese landen met het systeem van caring credits. Hierbij wordt extra pensioentegoed ontvangen op basis van zorgjaren. Hierna onderzoeken of dit systeem toegepast kan worden op de Nederlandse situatie.


---

---
Voor informatie over de reactie kunt u contact opnemen met Tineke van der Kraan (FNV Vrouwenbond 020-5816397), Fatos Ipek-Demir (E-Quality
070-3659777) en Marjon Tijl (Vrouwenalliantie)
11 jun 02 11:31

Deel: ' Nationaal Actie Plan Pensioenen moet pensioenachterstand vrouwen oph.. '
Lees ook