Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij

Natuur in Nederland en Europa beter beschermd


18 februari 2003 -
Om de natuur beter te beschermen heeft de Nederlandse overheid een ontwerplijst gemaakt met speciale beschermingszones (habitats) op grond van de Europese Habitatrichtlijn. Het gaat om 134 gebieden met een oppervlak van bijna 742.000 ha, waarvan het grootste gedeelte water.Minister Veerman van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij heeft vandaag de ontwerplijst gepresenteerd. De lijst met gebieden wordt na het afronden van de openbare procedure begin april 2003 toegezonden aan de Europese Commissie.

Met de aanmelding en de daarmee voorgenomen aanwijzing van de gebieden gaat de Nederlandse natuur deel uitmaken van een groot Europees netwerk van beschermde natuurgebieden: het Natura 2000 netwerk. Natura 2000 is het grootste initiatief op het gebied van natuurbescherming in Europa. Om de Europese biodiversiteit te behouden en te herstellen zijn de Vogelrichtlijn (1979) en de Habitatrichtlijn (1992) gemaakt.

De gebieden die nu op de lijst staan verdienen een bijzondere bescherming. In deze gebieden mogen nog steeds economische activiteiten plaatsvinden. Het zogenaamde 'bestaand gebruik' mag in beginsel doorgaan. Bij uitbreiding of verandering van de activiteiten of bij nieuwe activiteiten moet er getoetst worden of er significante gevolgen zijn voor de gebieden. Als het antwoord bevestigend is, dan vindt er een afweging plaats. In de afweging wordt gekeken of er dwingende redenen zijn van groot openbaar belang, of er een alternatieve lokatie is en of de natuur elders gecompenseerd kan worden. Op grond daarvan wordt besloten of de activiteit wel of niet door kan gaan. Overigens vallen de gebieden vrijwel geheel samen met de Ecologische Hoofdstructuur en de al aangewezen Vogelrichtlijngebieden.

Met het presenteren van de ontwerplijst van gebieden geeft minister Veerman het startsein voor de aanmeldingsprocedure van de Habitatrichtlijngebieden. Betrokkenen kunnen vanaf woensdag 19 februari reageren op de ontwerplijst met gebieden. De reacties worden beoordeeld en leiden eventueel tot bijstelling van gebiedenlijst en de begrenzing van de gebieden. Op woensdag 19 februari verschijnt daarvoor een advertentie in de landelijke en regionale media. De documenten en de kaarten van de gebieden zijn vanaf die datum ook te raadplegen op www.minlnv.nl/natura2000. Het LNV-loket (0800-2233322) staat vanaf de 19e klaar om vragen burgers te beantwoorden.

Na toezending van de lijst plaatst de Europese Commissie de gebieden op een zogenoemde communautaire lijst. Daarna wijst de minister van LNV de gebieden definitief aan. Dat is ook het moment dat er officieel beroep en bezwaar kan worden ingediend.

Natura 2000 - Habitatrichtlijngebieden

Deel: ' Natuur in Nederland en Europa beter beschermd '
Lees ook