LTO Nederland

Natuurbeschermers en boeren trekken aan de bel bij parlement over natuurbeheer

Vrijdag 12 oktober 2001 - Natuurmonumenten en LTO-Nederland hebben gezamenlijk bij de Tweede Kamer aan de bel getrokken, omdat het natuurbeheer in ons land in het gedrang dreigt te komen. In de regelingen in het kader van het Programma Beheer zitten zoveel knelpunten, dat zowel natuurbeschermers als boeren er niet mee uit de voeten kunnen. Pogingen om staatssecretaris Faber (LNV) tot andere gedachten te brengen hebben tot nu toe amper resultaat opgeleverd. Beide organisaties vrezen dat de kwaliteit van natuur en landschap in gevaar komt als Faber de regelingen niet aanpast, zo blijkt uit de brief aan de Kamer. Boeren dreigen geen of een ontoereikende bijdrage te krijgen voor natuurbeheer. Zij willen dit beheer en onderhoud van het landschap verder uitbouwen, maar de overheid wenst daar geen extra geld voor uit te trekken. LTO vindt dit onbegrijpelijk gezien de vraag van de samenleving om meer natuur en landschap. Eerder heeft LTO samen met In Natura (agrarische natuurverenigingen) om meer geld gevraagd. Een motie van de Tweede Kamer met die strekking legde Faber eerder dit jaar naast zich neer.
De belangstelling bij boeren voor natuurbeheer groeit sterk, vooral in het westen van het land. Ministers, maatschappelijke organisaties en politici dringen voortdurend aan op aanpassingen in de bedrijfsvoering ten behoeve van natuur en landschap. Op rond 50.000 hectaren landbouwgrond wordt natuurvriendelijk beheer uitgevoerd. Als alle aanvragen voor agrarisch natuurbeheer dit jaar waren gehonoreerd, zou dat areaal met zo'n 30 procent zijn uitgebreid. Omdat het budget echter volstrekt ontoereikend is, worden boeren niet gemotiveerd maar eerder ontmoedigd.

Een goede subsidieregeling voor zowel boeren als natuurbeschermers is volgens Natuurmonumenten ook van belang, omdat het behoud van biodiversiteit in ons land nooit alleen afhankelijk kan zijn van het beschermen van natuurgebieden. Juist in de omgeving van natuurgebieden is meer aandacht nodig voor behoud en ontwikkeling van natuur. Beide organisaties vinden voorts dat de overheid de aanleg van landschapselementen, zoals houtwallen, knotwilgen, singels en hagen, meer zou moeten ondersteunen.

Nadere informatie: Jack Luiten (tel. 070-3382721)

Wilt u hierop reageren? Stuur dan uw e-mail naar: info@lto.nl

(Auteur: LTO-Nederland)

Deel: ' Natuurbeschermers en boeren trekken aan bel bij parlement '
Lees ook