Provincie Utrecht

Persbericht

Behouden bestaande natuur, ontwikkelen nieuwe natuur

Provincie Utrecht wordt steeds mooier!

08-07-2002 00:00:00
Vanaf woensdag 10 juli liggen maar liefst 4 natuurgebiedsplannen gedurende 6 weken ter inzage in het provinciehuis en in de gemeentehuizen. Het gaat hier om natuurgebiedsplannen over het Vecht- en Plassengebied, uiterwaarden van Nederrijn en Lek, Gelderse Vallei en De Venen. Aan de hand van natuurgebiedsplannen blijven bestaande natuurgebieden behouden en wordt het mogelijk gemaakt om nieuwe natuurgebieden te ontwikkelen: de provincie Utrecht wordt steeds een stukje mooier. Niet alleen natuurbeschermingsorganisaties, maar ook particuliere grondeigenaren komen in aanmerking voor subsidie voor natuurbeheer- of ontwikkeling. Dit gebeurt geheel op vrijwillige basis.
2

Waarvoor natuurgebiedsplannen?
Nederland heeft een klein oppervlakte. Op die oppervlakte verdienen verschillende ruimtelijke functies een plek, zo ook natuur. De rijksoverheid heeft o.a. in haar beleidsdocument 'Natuur voor mensen, mensen voor natuur' gekozen voor een verbreding van het natuurbeleid, om beter recht te doen aan de betekenis van natuur voor de samenleving. Investeren in natuur is belangrijk voor de natuur zelf, maar ook voor het welzijn van de mens.
De provincie Utrecht heeft door het opstellen van natuurgebiedsplannen aangegeven waar nieuwe natuur gerealiseerd kan worden en waar bestaande natuur in ieder geval behouden moet blijven. Op deze manier wordt meegewerkt om de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) gestalte te geven. De EHS is een netwerk van aaneengesloten natuurgebieden door heel Nederland. Alle provincies werken hard om dit netwerk van (nieuwe) natuurgebieden dat door heel Nederland loopt, te realiseren.

Als je aan nieuwe natuur denkt, dan komt gauw een beeld in je op van een braakliggend terrein. Echter, vaak is het agrarisch land dat omgevormd wordt naar bijvoorbeeld bloemrijk grasland of moeras. In het natuurgebiedsplan staat precies aangegeven waar welke nieuwe natuur gerealiseerd kan worden. Hier is rekening gehouden met de bodemopbouw, ecologische potenties en reeds aanwezige natuurwaarden.
Bestaande natuurgebieden, zoals de grote bosgebieden op de Heuvelrug, willen we graag behouden en de kwaliteit ervan verbeteren. Ook daarvoor biedt het natuurgebiedsplan mogelijkheden. Door subsidie te verlenen aan de grondeigenaar, is men in staat om de bestaande natuurgebieden op een dusdanige wijze te beheren dat allerlei planten en dieren dat gebied (weer) opzoeken, zodat een stuk hoogwaardige natuur ontstaat of blijft bestaan.

Beleid
Het natuurgebiedsplan vormt een belangrijke bouwsteen voor de realisering van het rijks- en provinciaal natuur- en landschapsbeleid, specifiek voor de realisatie van de Ecologische Hoofdstructuur (EHS). In het kader van de EHS worden nieuwe en toekomstige natuurgebieden ontwikkeld en wordt de kwaliteit van de bestaande natuurgebieden verbeterd. Verder worden ecologische verbindingszones aangelegd om de uitwisseling van planten en dieren tussen de natuurgebieden te verbeteren.

In een natuurgebiedsplan worden zowel gebieden begrensd die de huidige hoofdfunctie 'natuur' hebben (bestaande natuur), als landbouwgronden waar op termijn natuur wordt ontwikkeld (nieuwe natuur). In de nieuwe natuurgebieden kan op vrijwillige basis particulier natuurbeheer plaatsvinden, of grondverwerving door de overheid voor een natuurbeschermingsorganisatie. In een natuurgebiedsplan wordt aangegeven welke natuurdoelen gewenst zijn in de begrensde natuurgebieden. Natuurdoelen worden weergegeven in 'natuurdoeltypen'. Deze geven een relatief nauwkeurige omschrijving van de toekomstige gewenste natuurwaarden.

Met de begrenzing en het aangeven van natuurdoelen biedt het plan subsidiemogelijkheden op basis van de Subsidieregeling Natuurbeheer 2000 (SN 2000). De vereniging Natuurmonumenten (NM), Het Utrechts Landschap (HUL) en particulieren kunnen subsidieverlening krijgen voor de ontwikkeling, de omvorming en het beheer van natuurgebieden en verbindingszones. Voor Staatsbosbeheer (SBB) vormt het natuurgebiedsplan de basis voor een rechtstreekse financiering hiervan door het ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij (LNV).

Proces
De 4 natuurgebiedsplannen zijn allen reeds vorig jaar vastgesteld door gedeputeerde staten. Na de vaststelling zijn de wijzigingen verwerkt, die tijdens de inspraakperiode naar voren zijn gebracht. Deze definitieve natuurgebiedsplannen zijn nu klaar en worden gedurende 6 weken ter inzage gelegd, zodat belanghebbenden de mogelijkheid hebben om eventueel beroep aan te tekenen bij de Arrondissementsrechtbank van Utrecht.

Deel: ' Natuurgebiedsplannen ter inzage Provincie Utrecht '
Lees ook