Provincie Limburg

Natuurlijk beheer voor mergelgroeve 't Rooth


15/2000

Maastricht, 4 februari 2000

Samenwerking beschermt leefgebied zeldzame geelbuikvuurpad

NATUURLIJK BEHEER VOOR MERGELGROEVE 'T ROOTH

De 'oude' mergelgroeve 't Rooth in Margraten krijgt een eigen beheerplan. Daarin is vastgelegd, welke maatregelen geschikt zijn om de natuur in 't Rooth een handje te helpen. Tegelijk met de presentatie van dat plan, op woensdag 9 februari, worden er Konikpaarden losgelaten, die voor natuurlijke begrazing zullen zorgen in zowel het 'oude' deel van de groeve als het deel dat nu nog wordt geëxploiteerd door Ankerpoort NV. De paarden spelen een belangrijke rol bij het instandhouden van een ruig en natuurlijk terrein, waarin zeldzame dieren als de geelbuikvuurpad zich goed thuisvoelen. Provincie, exploitant Ankerpoort en Het Limburgs Landschap hebben samen het plan opgesteld. De laatste organisatie stelt ook de Koniks beschikbaar. Het Rijk heeft in 1987 de 'oude' groeve 't Rooth aangewezen als beschermd natuur-monument, onder meer omdat de zeldzame geelbuikvuurpad er huist. Dat is de meest bedreigde amfibiesoort in Nederland. Het gaat in 't Rooth om de enige levensvatbare populatie geelbuikvuurpadden van Nederland. Daarnaast is Groeve 't Rooth een plaats waar dieren voorkomen als de hazelworm en vleermuissoorten, marterachtigen, tal van vlinders en tientallen soorten broedvogels. Ook wordt de flora in de groeve steeds rijker. Het beschermd natuurmonument Groeve 't Rooth is ongeveer 38 ha groot. Daarvan heeft exploitant Ankerpoort het grootste deel in eigendom. Delen van het gebied zijn eigendom van de gemeente Margraten, Het Limburgs Landschap en enkele particulieren.

Natuurlijke begrazing Een leefomgeving voor amfibieën (kikkers, padden en salamanders) moet bestaan uit een voortplantingsbiotoop (water), een zomerbiotoop (land) en een winterbiotoop (water of land), bijvoorbeeld een afwisselend landschap met poelen, spleten en holletjes, waarin een vochtig milieu kan ontstaan. Bovendien moet er voor de dieren en voor hun larven voldoende voedsel te vinden zijn. Door verharding van wegen, ruilverkaveling en grootschalige landbouw is het aantal geschikte leefomgevingen voor amfibieën vorige eeuw sterk teruggelopen. In de jaren dat Ankerpoort de groeve exploiteerde hebben vrachtwagens ervoor gezorgd, dat er water kon blijven staan in bandensporen. Amfibieën als de kamsalamander en de vroedmeesterpad hebben zich toen op het terrein gevestigd. Na de exploitatieperiode heeft de natuur zich er verder kunnen ontwikkelen. Zo is een gebied ontstaan met een grote rijkdom aan planten en dieren. Om de ontwikkeling en instandhouding van de natuur verder te helpen, moet het beheer op een natuurlijke manier plaatsvinden, onder meer door er Konikpaarden te laten grazen. In hun hoefsporen ontstaan immers plassen, waar de pad van profiteert. Ook zorgen ze ervoor dat de poelen niet dichtgroeien.

Discussiemiddag Na de presentatie van het beheerplan vindt er een discussiemiddag plaats, waarop deskundigen op het gebied van amfibieën, beleidsmakers en terreinbeheerders ingaan op de toekomst van de geelbuikvuurpad. Centrale vraag daarbij is, hoe beheermaatregelen en beleidskeuzes de toekomst van deze ernstig bedreigde diersoort kunnen veiligstellen.

Deel: ' Natuurlijk beheer voor mergelgroeve 't Rooth Limburg '
Lees ook