Tekening overeenkomst woensdag 5 april
UNIVERSITEITEN WAGENINGEN EN NIJMEGEN GAAN NAUWER SAMENWERKEN
De twee Gelderse universiteiten, Wageningen Universiteit en de Katholieke Universiteit Nijmegen, gaan op een aantal terreinen hun krachten bundelen. Juist omdat ze geografisch zo dicht bij elkaar liggen en de onderwijs- en onderzoeksgebieden elkaar goed aanvullen, willen de twee instellingen intensiever gaan samenwerken en zo hun beider profiel - ook internationaal - versterken. Die intentie ligt vast in een samenwerkingsovereenkomst die op woensdag 5 april wordt ondertekend.

De samenwerking wordt ingegeven door de overtuiging dat behoud van het brede onderwijsaanbod, sterk onderzoek en uitbouw van maatschappelijke dienstverlening beter mogelijk is door intensieve samenwerking met andere instellingen. Zo kunnen investeringen en onderwijsinnovaties eerder tot stand komen. Brede samenwerking betekent een verrijking van elkaars expertise en know-how.

Universiteitsbreed

De samenwerking is universiteitsbreed, dat wil zeggen op de terreinen van onderwijs, onderzoek en maatschappelijke dienstverlening. Op het gebied van onderzoek werken beide instellingen reeds intensief samen: zo participeert Nijmegen in het Wagenings topinstituut VLAG Voeding, Levensmiddelentechnologie en Gezondheid en EPS (Experimental Plant Sciences). Ook binnen de milieuwetenschappen, de aquatische biologie en bio-informatica bestaat samenwerking op verschillende gebieden.

Gezamenlijk onderwijs

In het verlengde hiervan wordt nu ook in het onderwijsaanbod naar samenwerking en afstemming gezocht. Vanaf september 2000 zullen beide universteiten gezamenlijk onderwijs in het nog jonge wetenschapsgebied bio-informatica verzorgen. Beide onderwijsprogramma's zullen dan wederzijds zijn afgestemd. Studenten stromen in vanuit de opleidingen scheikunde, natuurkunde, biologie, biotechnologie, dierwetenschappen, plant- en gewaswetenschappen, natuurwetenschappen, biomedische gezondheidswetenschappen, moleculaire wetenschappen en informatica.

Er komt een gezamenlijke onderwijsroute op het gebied van de milieuwetenschappen die de sterke, complementaire kanten van beide universiteiten verenigt. Studenten kunnen daarbij kiezen uit een gevarieerd pakket aan vakken dat het gehele gebied van de milieuwetenschappen bestrijkt.

Onderzocht wordt of op langere termijn oprichting van een Interuniversitair Onderwijsinstituut Milieuwetenschappen KU-Nijmegen - Wageningen Universiteit wenselijk is. Dat geldt ook voor de samenwerking tussen de opleiding voeding en gezondheid van de WU en de opleiding biomedische gezondheidswetenschappen in Nijmegen. De biologie-opleidingen worden op elkaar afgestemd, waardoor een breder aanbod ontstaat. Bekeken wordt of specialistisch onderwijs mogelijk is in de transportfysica (transport van voedingsstoffen in de plant) en uitwisseling van gassen.

De twee instellingen werken aan de ontwikkeling van nieuw specialistisch onderwijs op het gebied van NMR-technieken en kwantummechanica, robotica, meet- en regeltechniek en systeemtheorie. Voor bestuurskunde, bedrijfskunde en consumentenwetenschappen worden mogelijkheden voor uitwisseling van onderwijs en studenten nader onderzocht.

Meerwaarde

Voor studenten betekent deze samenwerking een uitbereiding van studiekeuzemogelijkheden: er ontstaat een ruimer aanbod doordat men over en weer colleges kan volgen en meer specialisatiemogelijkheden heeft. De onderwijsprogramma's worden op elkaar afgestemd en de instellingen gaan nauw samenwerken bij de ontwikkeling van nieuwe onderwijsvormen en -inhoud. Daarbij wordt rekening gehouden met de invoering van het bachelor/mastermodel binnen de opleidingen.

Ook docenten worden meer uitwisselbaar. Er is reeds overleg en afstemming over leerstoelen op aanverwante gebieden en dubbelbenoemingen. In de benoemingsadviescommissies wordt steeds één lid benoemd uit de andere instelling.

Overige gebieden

Ook op andere terreinen wordt gezocht naar mogelijkheden tot samenwerking, bijvoorbeeld op het gebied van onderlinge dienstverlening van Methoden van Sociaal Wetenschappelijk Onderzoek, ontwikkelingsstudies en rechten. Ook wordt bekeken of er op het gebied van onderzoek in onderwijsinnovaties nadere samenwerking mogelijk is tussen de twee instituten die dit voor KUN en WU verzorgen resp. IOWO en OWU.

De samenwerking komt gefaseerd tot stand. Beide rectoren hebben daarin het voortouw. Onder hun leiding wordt een activiteitenplan opgesteld.

Tekening overeenkomst

De overeenkomst van samenwerking wordt getekend op woensdag 5 april te Nijmegen,
Plaats: Huize Heyendael, Geert Grooteplein 9, Nijmegen (routekaartje in PDF-formaat)
Tijd: 15.30 - 17.30 uur

Programma


15.30 uur: Ontvangst

16.00 uur: Opening door dr. Th.H.J. Stoelinga, voorzitter CvB KUN

16.10 uur: Biologie in de volle breedte, prof. dr. J.M. van Groenendael

16.30 uur: Milieuwetenschappen in perspectief, prof. dr. P.H. Nienhuis, prof. dr. A.G. Dietvorst
16.50 uur: Bio-informatica heeft de toekomst prof. dr. S.C. de Vries / prof. dr. G. Vriend

17.10 uur: prof. dr. C.M. Karssen, rector magnificus WU
17.20 uur: Officiële ondertekening

 

Deel: ' Nauwere samenwerking universiteiten Wageningen en Nijmegen '
Lees ook