PERSBERICHT NATIONALE UNESCO COMMISSIE

NEDERLAND GEKOZEN IN DAGELIJKS BESTUUR UNESCO

Den Haag/Parijs 9 november 1999
Nederland is vanavond gekozen als lid van de Uitvoerende Raad van de UNESCO, de VN-Organisatie voor Onderwijs, Wetenschap en Cultuur. De Raad - het "Dagelijks Bestuur" van de VN-Organisatie - houdt toezicht op de ontwikkeling en de uitvoering van de programma"s en op de financiën die daarbij horen. De verkiezing van de Raad is onderdeel van de 30e Algemene Conferentie van de UNESCO die dezer dagen in Parijs wordt gehouden. Nederland is voor vier jaar gekozen. De zetel wordt ingenomen door mr L.J. Hanrath, Ambassadeur van Nederland bij de UNESCO.
In de Uitvoerende Raad wil Nederland zich richten op een scherpere prioriteitsstelling in UNESCO-programma"s, op een beter administratief en financieel beheer gericht op meer efficiëntie en transparantie, en op verjonging van het personeelsbestand. Inhoudelijk zal Nederland de nadruk leggen op de rol van de UNESCO als wereldwijd platform voor uitwisseling van kennis en ideeën en op haar normatieve en innoverende rol. Nederland heeft vraagtekens bij de rol van de UNESCO als uitvoerder van ontwikkelingsprojecten in het veld.
Nederland is een grote extrabudgettaire donor van de UNESCO en een sterke inhoudelijke partner. Recente voorbeelden van samenwerking zijn: de totstandkoming van het Wereldcultuurrapport; de actieve Nederlandse rol in het internationale bio-ethiekdebat dat leidde tot een UNESCO-Verklaring over mensenrechten en genetische manipulatie; de aanscherping van het UNESCO-verdrag over de bescherming van cultuurgoederen bij gewapende conflicten (Haagse Conventie); de voorbereidingen van het Wereldwaterforum in Den Haag volgend jaar; proefprojecten in voor- en vroegschools onderwijs; en de bescherming en het behoud van culturele en natuurlijke monumenten.

De Uitvoerende Raad van de UNESCO heeft 58 leden en komt twee maal per jaar bijeen.

Contactpersonen
Rolf Wijnstra
(Nationale UNESCO Commissie), Telefoon: 070 - 4260267 (kantoor), 010 4367891 (thuis), 06 - 20417964 (GSM), Marian Romain
(Nederlandse Ambassade bij de UNESCO), Telefoon:
00 33 1 40623388

Deel: ' Nederland gekozen in dagelijks bestuur UNESCO '
Lees ook