expostbus51


RAAD VOOR V EN W

Dit is een persbericht van de Raad voor verkeer en waterstaat

Nederland moet kansen ICT beter benutten

Raad bepleit grootschalig experiment

Nederland moet beter inspelen op de kansen die de informatie- en communicatie-technologie (ICT) biedt. Het ambitieniveau moet hoger liggen dan het kabinet nu van plan is: Nederland dient binnen afzienbare termijn te beschikken over de modernste ICT-infrastructuur om zo een voorsprong op te bouwen. De overheid moet dit stimuleren door het initiatief te nemen voor een grootschalig experiment. Dit is de kern van het advies 'Nederland, let op uw saeck', dat de Raad voor verkeer en waterstaat heeft uitgebracht aan minister Netelenbos en staatssecretaris De Vries van Verkeer en Waterstaat.

Voor een duurzame ontwikkeling van welvaart en welzijn is voorwaarde dat Nederland uitgroeit tot een door ICT ondersteunde netwerkeconomie. Analyse van de ontwikkelingen in technologie, economie en levensstijl geeft aan dat Nederland meer kan en moet doen aan ICT. Onze uitgangspositie is goed: een hoogopgeleide beroepsbevolking en een sterk gevoel voor creativiteit en individuele verantwoordelijkheid. Belangrijke elementen van hedendaagse levensstijlen (individualiteit, behoefte aan zelfsturing en zelfontplooiing) vormen een goede voedingsbodem voor de netwerkeconomie. De huidige ICT-infrastructuur in Nederland behoort tot de betere in de wereld. Maar ook elders gaan de ontwikkelingen snel, er zijn grote inspanningen vereist om die ontwikkelingen bij te houden. Het bestaande kabelnet is nu al verouderd. Het nodigt uit tot 'passief' gebruik: naar de consument toe kunnen al wel grote hoeveelheden data worden verstuurd, maar vanaf de consument is dat nog niet in gelijke mate mogelijk.

ICT-netwerken met breedbandkwaliteit
In de nieuwe netwerkeconomie is asymmetrische datacommunicatie niet langer voldoende. Bedrijven en burgers willen informatie, data, geluid en beeld snel kunnen ontvangen èn verzenden. Daarvoor is een veel grotere capaciteit en een tweezijdig symmetrische infrastructuur nodig. Een kwaliteitssprong is vereist in de vorm van een nieuwe technologie: breedband. Via een breedbandnet kan vijftig tot honderd maal zoveel informatie worden verstuurd als via een telefoonlijn. Een heel spectrum aan nieuwe diensten komt daarmee binnen bereik. Door 'live' beeldcontact gaat elektronische communicatie lijken op een echte, fysieke ontmoeting.

Een breedbandig net geeft een creativiteitsimpuls en zal een belangrijke stimulans voor de economie vormen. De Raad vindt dat de ambitie moet zijn dat binnen vijf jaar breedbandkwaliteit beschikbaar is voor een flink aantal gebruikers. Zo bouwen we een blijvende voorsprong op met Nederland als internationaal kennisknooppunt. De aanleg van een breedbandinfrastructuur moet zoveel mogelijk via de markt verlopen, maar die neemt zelf onvoldoende initiatieven. Zowel de omvang van de investeringen als de wijze waarop bedrijven en consumenten zullen omgaan met deze technologie zijn nog niet voldoende duidelijk. Er lijkt sprake van een zeker 'marktfalen'. De overheid heeft een belangrijke rol bij het aanpakken daarvan door te stimuleren dat een symmetrisch breedbandig netwerk wordt gerealiseerd.

De overheid initieert een grootschalig experiment De rol van de overheid is volgens de Raad een experiment op grote schaal (circa 50.000 huishoudens en bedrijven) te initiëren waarmee duidelijk wordt wat met de nieuwe communicatiemiddelen mogelijk is, hoe de markt in beweging kan worden gebracht en welke valkuilen er zijn. Zo kunnen ook de effecten op levensstijl en economie in kaart worden gebracht. Experimenten hebben een belangrijke voorbeeldfunctie en leiden tot kruisbestuiving met ontwikkelingen in de markt. De overheid creëert de voorwaarden waaronder een experiment vruchtbaar kan worden opgezet en geeft voorlichting omtrent het experiment.

De Raad voor verkeer en waterstaat adviseert regering en parlement over de hoofdlijnen van beleid inzake het vervoer van goederen en personen, de waterhuishouding, informatie- en communicatietechnologie en de daarvoor benodigde infrastructuren.

......................................................................

.....


- Niet voor publicatie -

Het advies kan worden geraadpleegd via de Internetsite van de Raad.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: de heer prof.dr.ir. P.J.M. van Laarhoven (voorzitter van de adviescommissie)
de heer W.E. Scherpenhuijsen Rom RA (voorzitter van de Raad) de heer drs. R.E. Hegger (projectleider)

Secretariaat Raad voor verkeer en waterstaat
Telefoon 070 - 361 8717
Telefax 070 - 361 8765
E-mail secr@raadvenw.nl
Internet www.raadvenw.nl

07 okt 99 14:22

Deel: ' Nederland moet kansen ICT beter benutten '
Lees ook