RVD/DV

MINISTERRAAD: Aanscherping Diervoederbeleid...................

Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij Persbericht Ministerraad
21 januari 2000

AANSCHERPING DIERVOEDERBELEID

De ministerraad heeft, op voorstel van staatssecretaris Faber van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij, ingestemd met het Beleidsvoornemen diervoeder. Met het beleidsvoornemen wil het kabinet de betrouwbaarheid van voedsel afkomstig van dieren vergroten door zoveel mogelijk tegen te gaan dat via diervoeder ongewenste stoffen in het voedsel terechtkomen. Uitgangspunt is dat elke schakel in de voedselketen van onbesproken kwaliteit moet zijn.

Het kabinet wil het gebruik van kadavers voor 1 juli 2001 verbieden. Het past volgens het kabinet niet meer in het beeld van een kwalitatief hoogwaardige productie om maatschappelijk omstreden grondstoffen zoals kadavers te verwerken tot diervoeder. Honden en katten zullen al op korte termijn moeten worden verbrand in plaats van te worden gedestrueerd.

In het beleidsvoornemen wordt het voorzorgprincipe opgenomen zoals dat is toegepast ten aanzien van antibiotica in diervoeder. In plaats van het huidige Europese .ja, mits.-principe zal voortaan het .nee,tenzij.-principe het uitgangspunt zijn voor bepaalde grondstoffen als bijvoorbeeld gerecycleerde vetten of restproducten van de raffinage van vetten. Die grondstoffen mogen pas worden verwerkt in diervoeders als vooraf is gebleken dat risico.s beheersbaar zijn. Wat betreft de normstelling van potentiële schadelijke stoffen zal het zogenaamde .wegmengen. van verontreinigingen niet mogen plaatsvinden.

In verband met de verdeling van verantwoordelijkheden zal ook het een en ander fundamenteel veranderen. Zo wordt de diervoederregelgeving op het gebied van de veiligheid voor mens, dier en milieu, thans een autonome bevoegdheid van het Productschap Diervoeder, primair een taak van de rijksoverheid. Op die manier kan de rijksoverheid snel en effectief optreden bij eventuele verontreiniging door ongewenste stoffen. Het bedrijfsleven blijft vooral verantwoordelijk voor de kwaliteit van het product en voor in medebewind gedelegeerde taken.
De wijzigingen zullen worden opgenomen in de nog op te stellen Kaderwet diervoeders.

Het beleidsvoornemen wordt de komende maanden besproken met het bedrijfsleven, de detailhandel en de consumentenorganisatie. Daarna wordt een beleidsbesluit aan de Tweede Kamer aangeboden.

RVD, 21.01.2000

21 jan 00 16:47

Deel: ' Nederland scherpt diervoederbeleid aan '
Lees ook