STICHTING NEDERLAND SCHOON

Nederland Schoon en CROW gaan samen zwerfafval te lijf

Zwerfafval fundamenteel aangepakt

Ede, Den Haag, 18 februari 2003

Nederland Schoon en CROW hebben de handen ineengeslagen in de strijd tegen zwerfafval. Het doel van de samenwerking is het gezamenlijk ontwikkelen van hulpmiddelen. De beide directeuren, mevrouw M. M. van Aggelen (Nederland Schoon) en dr. ir. I.W. Koster (CROW), hebben de samenwerking formeel bekrachtigd. De publicatie 'Afrekenen met zwerfafval', die binnenkort verschijnt, is daarvan het eerste tastbare resultaat.

De publicatie is een mijlpaal.Voor het eerst zijn de kwaliteitsniveaus voor zwerfafval in de openbare ruimte zowel door middel van beelden als door middel van het aantal getelde eenheden genormeerd. Door deze unieke combinatie is een basis gelegd voor het professioneel beheren van de hoeveelheid zwerfafval. De normering is opgesteld voor nagenoeg alle openbare ruimten in Nederland. Om de inzet van personeel te kunnen bepalen, is tevens inzicht gegeven in de snelheid van vervuiling. Onderzoek heeft namelijk een duidelijk verband aangetoond tussen het gemiddelde inkomen van een buurt of wijk, de mate van verstedelijking en het gehanteerde inzamelsysteem enerzijds en de vervuilingsnelheid door zwerfafval anderzijds.

'Afrekenen met zwerfafval' komt op woensdag 23 april tijdens een door CROW en Nederland Schoon georganiseerd symposium ter beschikking. Aan de orde komen het ontstaan, het normeren en het bestrijden van zwerfafval. De deelnemers maken kennis met het nieuwe normeringssysteem en de diverse gemeten vervuilingsnelheden en ze krijgen inzicht in de wijze waarop het beheer van de openbare ruimte door middel van een RAW-beeldbestek kan worden beschreven, geregeld en vastgelegd. Een feestelijke presentatie van 'Afrekenen van zwerfafval' sluit de dag af.

Nederland Schoon en CROW geven met deze initiatieven een belangrijke impuls voor het terugdringen van zwerfafval.

CROW is het nationale kenniscentrum voor verkeer, vervoer en infrastructuur. Een non-profit organisatie waarin overheid en bedrijfsleven samenwerken vanuit gemeenschappelijke belangen bij ontwerp, aanleg en beheer van wegen en verkeers- en vervoersvoorzieningen. Actief in onderzoek en regelgeving richt CROW zich op verspreiding van kennisproducten onder alle doelgroepen.

Stichting Nederland Schoon
In het kader van het Convenant Verpakkingen III hebben de overheid (VROM), de gemeenten (VNG) en het bedrijfsleven (SVM.PACT, MKB Nederland en het VNO-NCW) afgesproken afzonderlijk en nadrukkelijk aandacht te geven aan het vraagstuk zwerfafval. In het deelconvenant Zwerfafval hebben de partijen heldere en meetbare afspraken opgenomen over de reductie van zwerfafval in de komende jaren. Stichting Nederland Schoon is in 1991 opgericht door het bedrijfsleven, de overheid en belangenorganisaties als de ANWB en houdt zich bezig met de preventie en bestrijding van zwerfafval en voert namens het bedrijfsleven het deelconvenant Zwerfafval uit.

De foto bij dit persbericht is rechtenvrij beschikbaar via ANP Pers Support Foto en de digitale beeldbank van het ANP.

Deel: ' Nederland Schoon en CROW gaan samen zwerfafval te lijf '
Lees ook