TNO


TNO

Nieuws

Nieuws

TNO-rapport Bescherming Vitale Infrastructuur

24-02-2003 - "De vitale infrastructuur in Nederland is complex en de vitale sectoren zijn sterk van elkaar afhankelijk. De uitval of verstoring van een vitaal product of een vitale dienst kan leiden tot een domino-effect met aanzienlijke gevolgen voor de Nederlandse samenleving en die van de ons omringende landen. Dit blijkt uit het TNO rapport Bescherming Vitale Infrastructuur. Aan de hand van dit inzicht kunnen de departementen, medeoverheden en het bedrijfsleven maatregelen nemen om de vitale infrastructuur in afdoende mate te beschermen". Dit schrijft minister Remkes van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties in een begeleidende brief aan de Tweede Kamer bij het TNO-FEL rapport.

De brief stelt verder: "Sommige sectoren van de infrastructuur zijn zo vitaal voor de Nederlandse samenleving dat uitval of ernstige verstoring ervan grote schade tot gevolg kan hebben. In Nederland heeft het kabinet daarom begin 2002 besloten om de weerbaarheid van de Nederlandse samenleving te verhogen en te komen tot een samenhangend pakket van maatregelen ter bescherming van de beschikbaarheid en betrouwbaarheid van vitale producten en diensten van overheid en bedrijfsleven. Tot deze vitale infrastructuur van Nederland wordt gerekend de energie- en drinkwatervoorziening, de telecommunicatie, de voedselvoorziening en voedselveiligheid, de gezondheidszorg, de financiële infrastructuur, het keren en beheren van het oppervlaktewater, de openbare orde en veiligheid, de rechtsorde, het openbaar bestuur en de transportinfrastructuur.

Het TNO rapport is een tussenstap in het project Bescherming Vitale Infrastructuur dat in april 2002 is gestart en loopt tot april 2004. In dit project werkt het ministerie van BZK nauw samen met alle departementen, het bedrijfsleven en de medeoverheden. Het doel van het project is tweeledig: (1) een samenhangend pakket van maatregelen ter bescherming van de infrastructuur van overheid en bedrijfsleven, waaronder ICT, en (2) de verankering van dat pakket van maatregelen in de normale bedrijfsvoering. Het project is tevens onderdeel van het Actieplan Terrorismebestrijding en Veiligheid. Het gaat bij de bescherming van vitale belangen in Nederland niet alleen om de bescherming tegen terroristische aanslagen, maar ook tegen andersoortige calamiteiten, als natuurgeweld, organisatorische en technische gebreken."

Een van de meest illustratieve resultaten is een complex spinnenweb van afhankelijkheidsrelaties tussen de 31 vitale producten en diensten. Maar ook zaken als mensenlevens, dierenleed, en economische, milieu en immateriële schade als gevolg van (ver)storing van vitale producten en diensten komen in de rapporten aan de orde.

In de volgende fase van het overheidsproject Bescherming Vitale Infrastructuur zijn de vitale sectoren aan zet. Zij zullen risicoanalyses, scenariostudies en inventarisaties van reeds genomen maatregelen moeten uitvoeren.

De rapporten zijn te downloaden vanaf de site van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.
Bescherming Vitale Infrastructuur
Managementdeel
Bijlage bij de brief

Meer informatie:
Eric Luiijf,
Marieke Klaver en
Helen Burger.

Nieuwsredactie, TNO

TNO Fysisch en Elektronisch Laboratorium

Contactpersoon

Eric Luiijf

TNO Fysisch en Elektronisch Laboratorium

T 070 374 03 12

luiijf@fel.tno.nl

Archief

Deel: ' Nederland zet volgende stap in bescherming vitale infrastructuur '
Lees ook