Katholieke Universiteit Brabant

Nederlander positief over nieuwe belastingplan

Verdwijnen aftrekposten meest populaire maatregel; verhoging BTW-tarief en milieuheffingen minst populair


28 procent van de Nederlanders staat positief tegenover de plannen die minister Zalm en staatssecretaris Vermeend op 14 september in het kader van de Belastingherziening 2001 presenteerden. 12 procent staat er negatief tegenover, 8 procent onverschillig, en het grootste deel (52 procent) weet het niet of heeft er (vooralsnog) geen mening over.

Dit blijkt uit een opinieonderzoek dat in het weekeinde van vrijdag 17 september is uitgevoerd door CentERdata, een instituut voor gegevensverzameling verbonden aan de Katholieke Universiteit Brabant. Het onderzoek is verricht onder 1294 inwoners van Nederland van 20 jaar of ouder.

Het verdwijnen van de meeste aftrekposten in het nieuwe belastingstelsel wordt het meest positief beoordeeld: 62 procent is het hiermee eens. Vooral van de nieuwe belastingschijven verwacht het grootste deel van de ondervraagden (53 procent) een voordeel voor de persoonlijke situatie.

Na een beoordeling van 18 belangrijke onderdelen uit de belastingplannen blijken slechts vier onderdelen meer negatieve beoordelingen te krijgen dan positieve: het hogere BTW-tarief, de hogere milieuheffingen, de vervanging van het reiskostenforfait, en de maatregel betreffende spaarloon en premiesparen.

De maatregelen om het BTW-tarief en de milieuheffingen te verhogen blijken het minst populair. 70 procent is het oneens met de BTW-verhoging (7 procent is het ermee eens) en 52 procent is het oneens met de geplande verhoging van de milieuheffingen (24 procent is het daarmee eens); 82 procent denkt dat de BTW-verhoging nadelig zal zijn voor de persoonlijke situatie, 79 procent denkt dat van de hogere milieuheffingen. Toch denkt een relatief klein deel (17 procent) minder te gaan consumeren als er een hoger BTW-tarief komt, 61 procent denkt niet minder te gaan consumeren, en 22 procent weet het (nog) niet. 21 procent denkt minder milieubelastend te gaan leven als de milieuheffingen ongeveer worden verdubbeld, 56 procent denkt dat niet, en 23 procent weet het niet.

Een groot deel van de ondervraagden (45 procent) is het niet eens met de geplande vervanging van het reiskostenforfait door een 'reisaftrek' voor woon-werkverkeer per openbaar vervoer die lager is dan de huidige bedragen. Van de werkenden onder de ondervraagden denkt 39 procent dat dit voor de persoonlijke situatie een nadeel zal betekenen.

Spaarloon en premiesparen worden gebonden aan een lager gezamenlijk maximumbedrag van 1500 gulden. Van de werkenden is 48 procent het oneens met dit plan, 17 procent is het ermee eens (respectievelijk 37 procent en 22 procent van alle ondervraagden). Bovendien denkt 55 procent van de werkenden dat het een nadeel voor henzelf zal betekenen.

In het plan inzake de nieuwe vermogensrendementsheffing wordt uitgegaan van een fictief rendement van 4 procent. Met het oog op een hogere kans op een rendement van 4 procent (of meer) wanneer men belegt in aandelen vergeleken met een spaarrekening, denkt 15 procent van de ondervraagden eerder dan nu het geval is geld 'naar de beurs te brengen', ondanks het hogere risico. 24 procent voorziet een nadeel voor zichzelf als gevolg van de vermogensrendementsheffing, 7 procent voorziet een voordeel.

Dat de aftrek van lijfrentepremies grotendeels vervalt vindt 36 procent een goede zaak (26 procent oneens). Gevraagd naar de consequenties voor de persoonlijke situatie geeft 23 procent van alle ondervraagden (en 31 procent van de werkenden) aan een nadeel van de maatregel te verwachten. Uit het onderzoek van CentERdata blijkt daarnaast dat 9 procent denkt meer geld opzij te gaan zetten als de aftrek van lijfrentepremies grotendeels verdwijnt. Verzekeraars verwachten dat er minder lijfrentepolissen afgesloten zullen worden als gevolg van de nieuwe belastingplannen. Op de vraag of men denkt geen lijfrentepolis meer af te sluiten omdat de aftrek van lijfrentepremies grotendeels vervalt antwoordt 25 procent ja.


13 procent denkt meer geld opzij te gaan zetten als de aftrek van rente voor consumptief krediet, dus leningen voor aanschaf van auto's en dergelijke, komt te vervallen; een meerderheid van 46 procent is het eens met het plan.


29 procent vindt het nieuwe toptarief van 52 procent goed, 33 procent vindt dat het hoger moet, en slechts 9 procent vindt dat het toptarief lager dan de geplande 52 procent moet zijn.


45 procent denkt dat in het huidige plan de modale inkomensgroepen onevenredig bijdragen aan de herziening van het stelsel. 36 procent denkt dat in het huidige plan te weinig rekening wordt gehouden met de invloed van het hebben van kinderen op de draagkracht.


57 procent denkt dat vooral de hoge inkomens profiteren van het nieuwe stelsel volgens het huidige plan.

De vijf miljard gulden lastenverlichting die het kabinet biedt als 'smeerolie' voor de invoering van het nieuwe stelsel vindt GroenLinks-voorman Paul Rosenmüller 'onverantwoord smijten met geld'. De linkse oppositiefracties menen dat het geld moet worden geïnvesteerd in bijvoorbeeld onderwijs en gezondheidszorg. 56 procent is het hiermee eens, 21 procent oneens, en 23 procent weet het (nog) niet.


60 procent van de ondervraagden heeft de presentatie van het belastingplan voor de volgende eeuw (enigszins) gevolgd.

Voor vragen over het onderzoek of voor aanvullende informatie kan contact opgenomen worden met drs. Armand Vaessen, CentERdata. Telefoon: 013-4668327/013-4668325. E-mail: a.h.vaessen@kub.nl


23-09-1999 KUB

Deel: ' Nederlander positief over nieuwe belastingplan '
Lees ook