Persbericht, 29 januari 1999.

Nederlands Instituut voor Urgentiegeneeskunde opgericht

UTRECHT - Op vrijdag 29 januari is het Nederlands Instituut voor Urgentiegeneeskunde (NIvU) officieel opgericht. Dit instituut is een kenniscentrum voor deskundige hulpverlening bij spoedeisende medische hulpverlening. Een centraal kenniscentrum is nodig om de kwaliteit te verbeteren van en kennis te genereren over spoedeisende medische hulpverlening en deze informatie toegankelijk te maken voor gebruikers.

Hiermee is een wens in vervulling gegaan van zowel de overheid, als het betrokken beroepsveld en de politiek. Drs. H.J. Simons, voormalig Staatssecretaris Volksgezondheid en nu wethouder in Rotterdam, wordt de voorzitter van de Raad van Toezicht van de Stichting NIvU. Het instituut is gevestigd in het Centraal Militair Hospitaal bij het Academisch Ziekenhuis Utrecht.

Gezamenlijk initiatief

Het instituut is een gezamenlijk initiatief van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en het ministerie van Defensie. Ook het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties levert ondersteuning aan het instituut. Het NIvU heeft een ontwikkelingsperiode van vijf jaar. Na die periode worden doelstellingen en beleid geëvalueerd en bijgesteld.

Registratie

Kerntaken voor het centrum op het gebied van urgentiegeneeskunde zijn kwaliteitsbeleid, coördinatie van onderzoek en opleidingen, informatie-uitwisseling en optreden als overlegplatform. Het accent van de werkzaamheden ligt op het coördineren en niet op het zelf uitvoeren. Ten behoeve van de evaluatie van het proces van geneeskundige hulpverlening en de toetsing van de kwaliteit zal het NIvU een belangrijke rol vervullen bij de op te zetten centrale registratie binnen deze sector van de gezondheidszorg. Het instituut onderhoudt nauwe relaties met de leerstoel Urgentie- en rampengeneeskunde, die wordt ondergebracht bij de Universiteit van Utrecht. Het instituut en de leerstoel vormen een samenhangend kennissysteem.

Logische stap

De oprichting van het NIvU past tevens binnen het streven van de overheid om de grootschalige hulpverlening bij ongevallen en rampen te verbeteren. Daarmee past het NIvU binnen de beleidsvoornemens zoals weergegeven in de nota "Met Zorg Verbonden". De organisatie voor de geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en rampen wordt regionaal georganiseerd. In elke regio wordt voor dat doel een Regionaal Geneeskundig Functionaris aangesteld, die de hulpverlening voorbereidt en zonodig coördineert. Het NIvU treedt straks daarbij op als landelijk centrum dat regio's ondersteunt bij het opbouwen en in stand houden van een kwaliteitssysteem. Ook zal het ondersteuning gaan bieden aan de Regionaal Geneeskundig Functionarissen.

Raad van bestuur

Het NIvU heeft een stichtingsvorm. De algemeen directeur is verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken. Hij wordt bijgestaan door de wetenschappelijk directeur die deze functie in deeltijd combineert met het hoogleraarschap Urgentie- en rampengeneeskunde. De algemeen directeur en de wetenschappelijk directeur vormen samen de Raad van Bestuur. De activiteiten om beide functionarissen te wervem, zijn in gang gezet.

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht kent vijf leden waarvan er drie reeds benoemd zijn. Voorzitter is drs. H.J. Simons, zoals hierboven vermeld. De andere al benoemde leden zijn Prof. dr. A.B. van Vugt, chirurg traumatoloog en Commandeur Arts W.F. van Marion, voormalig directeur militair geneeskundig facilitair bedrijf van Defensie.

Programmaraad en Wetenschappelijke raad

De leiding van het instituut stelt een programmaraad in en op termijn een wetenschappelijke raad. De Programmaraad geeft advies over de aard en de prioriteitstelling van de projecten. Vanwege de leerstoel wordt overwogen een wetenschappelijke raad op te richten die deel uit zou kunnen maken van de Programmaraad.

Deel: ' Nederlands Instituut voor Urgentiegeneeskunde opgericht '
Lees ook