expostbus51


MINISTERIE VENW

https://www.minvenw.nl

MIN VenW: Nederlands zwemwater goede kwaliteit

NEDERLANDS ZWEMWATER GOEDE KWALITEIT

De kwaliteit van het Nederlandse zwemwater is voor het badseizoen 1998 beter dan in voorgaande jaren. Van de binnenwateren en kustwateren voldoet respectievelijk ruim 85% en 98% aan de Europese normen. De zwemwaterlocaties langs de kust voldoen zelfs bijna allemaal aan de strengere normen die de 'Blauwe Vlag' hanteert. Welke kustlocaties uiteindelijk voor een Blauwe Vlag in aanmerking komen, is naast een goede waterkwaliteit ook afhankelijk van de geboden service, veiligheid, hygiëne en milieu-informatie. De Blauwe Vlag is een initiatief van de FEEE (Foundation for Environmental Education in Europe), met (financiële) steun van de Europese Commissie. In de loop van juni wordt bekend gemaakt welke locaties de Blauwe Vlag krijgen toegekend.

Jaarlijks onderzoeken de waterkwaliteitsbeheerders in Nederland tijdens het badseizoen - 1 mei tot en met 30 september - de waterkwaliteit van zwemlocaties. Het water wordt tweewekelijks onderzocht op bacteriologische parameters en zintuiglijke waarnemingen (kleur, geur etc.). De resultaten van het onderzoek worden aan het eind van het jaar door het Rijksinstituut voor Integraal Zoetwaterbeheer en Afvalwaterbehandeling (RIZA) getoetst aan de Europese zwemwaterrichtlijn en vervolgens gerapporteerd aan de Europese Commissie. Medio mei van het jaar daarop worden de resultaten van het Nederlandse onderzoek en die van de andere lidstaten gepresenteerd in de Europese zwemwaterrapportage.

Nadere informatie
Voor vragen en nadere gegevens omtrent de actuele zwemwaterkwaliteit en de toekenning van de Blauwe Vlag kunnen belangstellenden tijdens het badseizoen bij de betreffende provincie terecht. Via internet is informatie over de actuele zwemwaterkwaliteit in Nederland te vinden (tijdens het badseizoen en informatie over de zwemwaterkwaliteit in Europa (overzicht zwemwaterkwaliteit tot en met 1998). Op teletekst
-bladzijde 725- kan gelezen worden waar er precies zwemverboden zijn of waar waarschuwingen -bijvoorbeeld voor blauwalgen- gelden.

Internet adressen:
Actuele zwemwaterkwaliteit in Nederland
https://www.waterland.net/zwemwater/

Zwemwaterkwaliteit in Europa
https://europa.eu.int/water/water-bathing/index.en.html

Voor meer informatie kan contact worden opgenomen met RIZA, dhr. A.W. Berkers, persvoorlichting, 0320 298510.

10 mei 99 16:18

Deel: ' Nederlands zwemwater van goede kwaliteit '
Lees ook