De Nederlandsche Bank NV
Afdeling Externe betrekkingen en voorlichting

19 augustus 1999

Nederlandse banken op tijd klaar voor de millenniumovergang

Nederlandse banken zijn op tijd klaar voor de millenniumovergang. Uiterlijk eind oktober hebben alle banken de noodzakelijke voorbereidingen afgerond. Dit blijkt uit een onderzoek van de Nederlandsche Bank, die als toezichthouder de voorbereidingen van de banken nauwlettend in de gaten houdt. Banken hebben de belangrijkste technische voorbereidingen op de millenniumovergang inmiddels achter zich liggen. De kans dat zich rond de jaarwisseling problemen in het betalings- en effectenverkeer voordoen, is niet groter dan normaal. Er worden geen problemen verwacht met geldautomaten. Het hamsteren van bankbiljetten is dan ook niet nodig. Absolute garanties dat zich rond de eeuwwisseling geen problemen voordoen zijn overigens niet te geven. Daarom zorgen banken ervoor dat op tijd noodscenario´s gereed zijn, waarmee eventuele problemen kunnen worden ondervangen. DNB is in het bijzonder nagegaan welke kredietrisico´s banken kunnen lopen als gevolg van millenniumproblemen bij relaties aan wie geld is uitgeleend. Uit onderzoek blijkt dat deze risico´s gering zijn. Slechts een beperkt deel van de bancaire uitzettingen betreft debiteuren met een verhoogd kredietrisico in verband met de millenniumovergang.

De overgang op het millennium in het bankwezen

Conclusie
De Nederlandsche Bank heeft de banken voor de finale afronding van het millenniumproject een deadline van 30 juni 1999 opgelegd. In februari van dit jaar concludeerde DNB dat een groot aantal banken deze deadline niet zou halen. Met name de aanpassing van systemen en het testen leverden knelpunten op. Deze lagen overigens veelal buiten de directe invloedssfeer van de banken. Problemen traden vooral op bij applicaties van derden en externe interfaces. Voorzien werd dat de desbetreffende banken de opgelopen achterstand tijdig zouden kunnen inlopen.

De resultaten van een nieuwe peiling onder de banken bevestigen dit beeld. Ruim de helft van de banken had de millenniumvoorbereidingen eind juni volledig afgerond. Banken die nog niet zo ver zijn, verwachten dit uiterlijk 31 oktober te hebben gedaan. Deze banken zijn overigens al zo goed als klaar; circa 90% van hun voorbereidingen zijn afgerond. De tweede helft van 1999 wordt benut voor het ontwikkelen en testen van adequate noodscenario´s en het opstellen van overgangsdraaiboeken. De grootste oorzaak voor het niet halen van de deadline van 30 juni is gelegen in het testen van de externe interfaces. Sommige testen met externe partijen zijn namelijk in de tweede helft van dit jaar gepland, zodat de voorbereidingen nog niet volledig in de zomer kunnen worden afgerond.

Betalings- en effectenverkeersystemen
De meeste banken geven aan dat hun betalings- en effectenverkeerssystemen reeds nu millenniumbestendig zijn. Medio 1999 had 90% van de banken de betalingsverkeerssystemen en 80% de effectenverkeerssystemen millenniumbestendig gemaakt. Door de banken is ook vastgesteld dat alle geldautomaten thans millenniumbestendig zijn.

Bevriezingsperiode
In totaal hanteert 75% van de banken een bevriezingsperiode voor de ingebruikname van nieuwe IT-voorzieningen. Deze loopt gemiddeld van begin oktober 1999 tot en met medio februari 2000. Tijdens de bevriezingsperiode zijn bij veel banken uitzonderingen toegestaan, waarbij de beslissingbevoegdheid ligt bij de hoogste leiding of bij het direct daaronder liggende niveau.

Follow-up DNB
DNB heeft in maart 1999 een aantal banken met een achterstand een maandelijkse voortgangsrapportageverplichting opgelegd. Deze rapportage moet nu, gegeven de afgenomen omvang van de resterende activiteiten, worden aangevuld met een specificatie van de nog niet millenniumbestendige systemen, de daarmee samenhangende bedrijfsprocessen c.q. bedrijfsonderdelen, de voor het betreffende systeem verwachte datum van afronding en, indien aanwezig, een specificatie van adequate alternatieven. Deze aanvullende rapportageverplichting gaat in met ingang van de voortgangsrapportage over augustus 1999.

Jaar 2000-calamiteitenplannen en overgangsdraaiboeken DNB heeft aangedrongen op het ontwikkelen van adequate Jaar 2000-calamiteitenplannen en overgangsdraaiboeken. Banken moeten uiterlijk ultimo september 1999 beschikken over een Jaar 2000-calamiteitenplan en ultimo oktober over een overgangsdraaiboek. Afschriften hiervan dienen 1 oktober 1999, respectievelijk 1 november aan de Bank ter beoordeling te worden voorgelegd. Banken die geen Jaar 2000-calamiteitenplannen en/of overgangsdraaiboeken zullen ontwikkelen of hier nog mee bezig zijn, moeten aangeven waarom zij deze documenten niet opstellen, dan wel wanneer zij verwachten deze te hebben opgesteld. De beoordeling door DNB zal plaatsvinden in de maanden oktober en november 1999.

Het millenniumprobleem in de kredietportefeuille

Conclusie
DNB heeft onderzocht welke kredietrisico´s banken lopen als gevolg van mogelijke problemen bij de millenniumovergang. Begin april 1999 is aan alle onder toezicht staande instellingen een vragenlijst toegezonden om te inventariseren welke problemen kunnen ontstaan doordat kredietnemers hun systemen nog niet hebben aangepast. Uit het onderzoek (peildatum 31 maart 1999) komt naar voren dat slechts in een relatief klein deel van de totale kredietportefeuille sprake is van een verhoogd risico. Een belangrijk deel van de banken, die gezamenlijk 98% van de totale kredietverlening voor hun rekening nemen, hebben een beleid geformuleerd om cliënten bewust te maken van het millenniumprobleem. Banken verwachten eventuele problemen binnen de bestaande voorzieningen op te kunnen vangen: zij hebben dan ook niet of nauwelijks extra voorzieningen getroffen voor het millenniumrisico in de kredietportefeuille. Banken hebben het overgrote deel van de kredietportefeuille uitgezet in landen en sectoren met een laag tot gemiddeld millenniumrisico.

Risico´s op uitzettingen per land
Om inzicht te krijgen in de millenniumrisico's in de kredietportefeuille zijn de uitzettingen per land gekoppeld aan een risicoclassificatie. Landen zijn in vier risicoklassen onderverdeeld, variërend van een laag tot een zeer hoog millenniumrisico. Figuur 1 toont de verdeling van de kredietportefeuille over risicoklassen.

Figuur 1 - Koppeling kredietportefeuille aan risicoclassificatie per land

Figuur 1

Benadrukt zij dat ook binnen een land aanzienlijke verschillen per sector en zelfs per individuele debiteur kunnen bestaan. Een risicoclassificatie per sector is voor veel landen echter niet voorhanden. Slechts een klein deel van de totale portefeuille is uitgezet in landen met een hoog millenniumrisico (hoog tot zeer hoog millenniumrisico 4,2%; onbekend 3,2%).

Voortgang met beoordeling en eigen inschatting risico Banken hebben hun kredietportefeullie grotendeels doorgelicht. Waar dit nog niet is gebeurd, gaat het hoofdzakelijk om gevallen waarbij het millenniumrisico bij voorbaat als verwaarloosbaar kan worden ingeschat. Dit betreft onder meer vorderingen op de (Nederlandse) overheid en op zakelijke debiteuren waarvan banken het extra kredietrisico verwaarloosbaar klein achten. Banken nemen slechts bij een zeer gering percentage van de beoordeelde kredieten een verhoogd kredietrisico waar. Dit risico zal zich slechts in een incidenteel geval daadwerkelijk openbaren. Een faillissement zal zich naar verwachting slechts voordoen bij een fractie van de debiteuren die als risicovol zijn aangemerkt. Bovendien is een deel van de vorderingen gedekt met onderpand.

Figuur 2 - Voortgang met beoordeling en onderkende risico's

Figuur 2

Voorzieningen
Banken hebben niet of nauwelijks extra voorzieningen getroffen voor het extra kredietrisico als gevolg van millenniumproblemen bij debiteuren. Hiervoor bestaan twee redenen. Ten eerste is het extra kredietrisico naar verwachting zo beperkt, dat standaard debiteurenvoorzieningen toereikend zijn. Ten tweede is het moeilijk de omvang van het verwachte verlies met enige nauwkeurigheid vast te stellen. Bij veel banken overheerst bovendien de verwachting dat bedrijven die in betalingsmoeilijkheden kunnen komen, ook zonder het millenniumprobleem problemen zouden hebben gekregen. Als bedrijven te weinig aandacht aan het millenniumprobleem besteden wordt dit vaak veroorzaakt doordat andere problemen meer aandacht opeisen. Om die reden is het plausibel dat niet of nauwelijks extra voorzieningen zijn getroffen. Dit neemt niet weg dat DNB de banken met veel uitzettingen in risicolanden en/of -sectoren nauwlettend volgt.

Voor nadere vragen of informatie kunt u zich wenden tot drs. O.C.H.M. Sleijpen, woordvoerder van de Nederlandsche Bank (tel: 020-524 3100) of drs. H.A.J.M. Eijpe, persvoorlichter (tel: 020-524 2138). Verder wordt er op gewezen dat op korte termijn een uitgebreide set met zogenoemde `questions and answers' over de millenniumvoorbereidingen op de Website van de Bank zal worden opgenomen.

Deel: ' Nederlandse banken op tijd klaar voor millenniumovergang '
Lees ook