expostbus51


MINISTERIE LNV

https://www.minlnv.nl

Dioxine brief aan de Vz vd Tweede Kamer

De Voorzitter van de Tweede Kamer
der Staten-Generaal
Postbus 20018
2500 EA DEN HAAG

18-06-99

Met deze brief informeren wij u over nadere maatregelen die zijn getroffen teneinde op korte termijn te komen tot meer waarborgen voor de kwaliteit van veevoeders.
Essentieel daarbij is dat normstelling moet plaatsvinden voor dioxinen in veevoer en dat op basis daarvan intensievere, gerichte controle kan plaatsvinden.

Naast de hieronder beschreven acties vindt op dit moment een nadere inventarisatie plaats van de gehele vetverwerkende sector en de daarop van toepassing zijnde wet- en regelgeving. Op basis hiervan zullen wij u binnen enkele weken aanvullende maatregelen en controle voorstellen.

Normstelling

Op dit moment bestaan er geen specifieke normen voor dioxine in veevoeder en veevoedergrondstoffen, anders dan een norm voor het maximaal toegestane gehalte dioxine in citruspellets. Wij hechten eraan dat er een norm worden gesteld voor met name de veevoedergrondstof vet, dit in verband met het feit dat dioxinen zich ophopen in vet.
Er zijn geen uitvoerige monitoringsgegevens beschikbaar die inzicht geven in de normale achtergrondbelasting in de brede variëteit die er aan vetten bestaat. Daarom kiezen wij op dit moment voor een pragmatische benadering, waarbij wij de normen afleiden van de norm zoals die geldt voor melkvet.
Wij zullen derhalve een voorlopige norm van 6 picogram per gram voor de veevoedergrondstof vet hanteren. Op basis van een evaluatie van de monitoringsresultaten zal deze norm zo nodig worden bijgesteld en waar mogelijk meer verbijzonderd.
Het is van belang hierbij aan te tekenen dat het uitgangspunt van beleid steeds is dat de norm een maximaal toelaatbare gehalte is en geenszins mag worden gezien als een plafond waar in het productieproces naar toe gewerkt kan worden: het streven is immers om een zo laag mogelijk dioxine-gehalte te bereiken. De genoemde norm zal op basis van de Landbouwwet worden vastgelegd om daarmee invulling te geven aan het Europees-rechtelijke begrip 'gezonde handelskwaliteit'. Wij zullen de EU informeren en verzoeken te komen tot normen op EU-niveau.

De RVV zal in combinatie met haar toezicht in de veevoedersector op de diermeelregeling heden starten met een onderzoek op dioxine in veevoeder en in grondstoffen, waarbij de hierboven gegeven normen de maatstaf vormen.

Onderzoek naar vetopwerkers

Door de AID en RVV vindt, aanvullend op het door de Kwaliteitsdienst Diervoedersector gestarte monitoringsonderzoek, thans een onderzoek plaats naar de acht bedrijven in ons land die zich bezig houden met het opwerken van zgn. recyclage-vetten. Dit zijn vetten die als reststromen beschikbaar komen bij industriële bakprocessen, vanuit de voedingsmiddelenindustrie, bij de horeca en , in veel geringere mate, vanuit huishoudens. Bedoeling van dit onderzoek is om aan de hand van de administratie en het bedrijfsproces in kaart te brengen welke vetstromen de bedrijven binnenkomen en verlaten en vast te stellen of in overeenstemming met de regelgeving wordt geproduceerd. Daarbij zal door monstername ook nagegaan worden of wordt voldaan aan de voorlopige norm voor dioxine.

Monitoring mengvoederfabrikant

Een mengvoederfabrikant heeft ons uit eigen beweging op de hoogte gesteld van de voorlopige resultaten van een intern uitgevoerd monitoringsprogramma naar dioxine in de verschillende grondstoffen. Dit onderzoek is uitgevoerd met een voor-screeningsmethode, de zgn. Calux-methode. Bij deze voorlopige methode bleken de resultaten bij een aantal monsters vet enigszins te liggen boven de voorlopige norm die wij voor dioxine in de grondstof vet willen hanteren. Het betreffende bedrijf heeft op ons verzoek uit voorzorg de betreffende partijen geblokkeerd in afwachting van onderzoek door het RIKILT naar het feitelijke dioxinegehalte in deze partijen veevoergrondstof. Tevens zijn monsters van het met de grondstoffen geproduceerde mengvoeder in onderzoek genomen. Indien de nieuwe normen worden overschreden zullen de thans geblokkeerde partijen worden vernietigd.

DE MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT,

Dr. E. Borst-Eilers

DE STAATSSECRETARIS VAN LANDBOUW, NATUURBEHEER

EN VISSERIJ,

G.H. Faber

18 jun 99 19:17

Deel: ' Nederlandse maatregelen ter voorkoming dioxine vervuiling '
Lees ook