expostbus51


RVD/DV

MINISTERRAAD: Sociale VN-top Kopenhagen..........

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Persbericht Ministerraad
18 juni 1999

NEDERLANDSE RAPPORTAGE OVER DE SOCIALE VN-TOP IN KOPENHAGEN (1995)

Het kabinet heeft ingestemd met verzending aan de Tweede Kamer van de overheidsrapportage over de Nederlandse invulling van de slotverklaring van de Sociale Top in Kopenhagen (1995). Het rapport geeft, conform de in VN-verband gemaakte afspraken, een beschrijving van het sinds 1995 gevoerde beleid op het terrein van preventie en bestrijding van armoede, bevordering van de werkgelegenheid en sociale integratie. Behalve het nationale beleid gaat het rapport ook in op het Nederlandse ontwikkelingssamenwerkingsbeleid met betrekking tot de drie centrale thema.s.

De nationale rapportages vormen met de rapportages van internationale organisaties (bijvoorbeeld gespecialiseerde VN-onderdelen), de basis voor een volgend jaar juni te houden speciale zitting van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties. Ook zullen daar nieuwe initiatieven voor de verdere uitvoering van de afspraken van Kopenhagen worden besproken.

Minister De Vries van Sociale Zaken en Werkgelegenheid geeft in de rapportage aan dat er in Nederland ook al voor de Sociale Top een armoede- en werkgelegenheidsbeleid bestond. Dat beleid wordt in de nota uiteengezet. De minister schrijft dat de Sociale Top een nieuwe impuls heeft gegeven aan de armoedebestrijding. Daarbij hebben maatschappelijke organisaties en afspraken neergelegd in CAO.s, een belangrijke rol gespeeld. Desondanks zal er volgens minister De Vries ook in Nederland nog het nodige moeten gebeuren.

In relatie tot ontwikkelingssamenwerking wordt opgemerkt dat armoedebestrijding van oudsher hoofddoelstelling van beleid is. De mens en de kwaliteit van zijn of haar leven zijn dus al langere tijd richtinggevend voor de Nederlandse ontwikkelingssamenwerking. De Sociale Top en de aangegane verplichtingen worden door de Nederlandse regering dan ook gezien als een bevestiging en consolidering van het Nederlandse beleid.

RVD, 18.06.1999

18 jun 99 16:43

Deel: ' Nederlandse rapportage over de sociale VN-top in Kopenhagen '
Lees ook