expostbus51


RVD/DV

MINISTERRAAD: Ned.reactie op witboek modernisering...........

Ministerie van Economische Zaken
Persbericht Ministerraad
3 september 1999

NEDERLANDSE REACTIE OP WITBOEK MODERNISERING MEDEDINGINGSRECHT

Op voordracht van minister Jorritsma van Economische Zaken heeft de ministerraad ingestemd met de Nederlandse reactie op het Witboek van de Europese Commissie over de modernisering van het mededingingsrecht. Minister Jorritsma zal de reactie naar de Tweede Kamer sturen en vervolgens vóór 30 september naar de Europese Commissie. Bij het vaststellen van deze reactie is rekening gehouden met commentaar van het Nederlandse bedrijfsleven.

In het Witboek stelt de Europese Commissie voor het ter handhaving van het verbod op mededingingsbeperkende afspraken (in het kader van artikel 81 en 82 van het EG-verdrag) te moderniseren en effectiever te maken. Het nogal omslachtige aanmeldings- en ontheffingensysteem zou worden afgeschaft. Schadelijke kartels worden achteraf aangepakt. De toepassing van het mededingingsrecht kan ook door nationale mededingingsautoriteiten (in Nederland dus de Nederlandse mededingingsautoriteit, de NMa) en nationale rechters gebeuren. De bedoeling van de Europese Commissie is op deze manier meer capaciteit vrij te maken om afspraken tussen ondernemingen te bestrijden, die de concurrentie op ernstige wijze belemmeren (zoals de zgn. 'hard core' kartels).

Het kabinet staat in beginsel positief tegenover de voorstellen van de Europese Commissie. Ze bieden naar haar oordeel goede kansen op verbetering van het Europese mededingingsbeleid, waardoor concurrentiebeperkingen effectiever kunnen worden aangepakt. Ook zorgt het nieuwe systeem voor een vermindering van de administratieve lasten voor het bedrijfsleven. Afspraken hoeven niet langer te worden aan gemeld; dit past goed in het beleid dat gericht is op vermindering van deze lasten.

Het kabinet signaleert in de Nederlandse reactie op het Witboek echter ook een aantal risico's. Daarom dient aan een aantal voorwaarden te worden voldaan voordat de wijziging van het systeem doorgang kan vinden.
Zo is het wel van belang, met het oog op de rechtszekerheid, dat de belasting van het bedrijfsleven niet te groot wordt doordat het in eerste instantie zelf moet uitzoeken of een afspraak wel of niet door de beugel kan. Met name kleine en middelgrote bedrijven beschikken niet over gespecialiseerde mededingingsrechtelijke expertise. Daarom zijn allereerst duidelijke algemene regels nodig (zgn. groepsvrijstellingsverordeningen). Ook zou er een mogelijkheid moeten blijven bestaan om desgewenst afspraken ter formele goedkeuring voor te leggen aan een mededingingsautoriteit.
Een ander punt waar het kabinet op wijst is de noodzaak van heldere toedeling van taken aan mededingingsautoriteiten en van afstemming tussen deze autoriteiten. Dit is niet alleen nodig voor uniformiteit, effectiviteit en rechtszekerheid, maar ook om .forum shopping. van ondernemingen te voorkomen.
He kabinet wijst er ook op dat de voorgestelde maatregelen elke betekenis missen indien niet de naleving uiteindelijk verbetert. De pakkans van schadelijke en bij voorbaat verboden kartels zal moeten worden vergroot. De controle achteraf moet worden versterkt via een actief opsporingsbeleid en klachten worden in het voorgestelde systeem van groter belang.

RVD, 03.09.1999

03 sep 99 18:11

Deel: ' Nederlandse reactie witboek modernisering mededingingsrecht '
Lees ook