Centrale Raad van Beroep Utrecht

Nederlandse sociale zekerheidswetgeving van toepassing op werknemers werkzaam op baggerschepen in Duitsland

Bron: Centrale Raad van Beroep Utrecht

Datum actualiteit: 28-06-2002

Appellante is een in Nederland gevestigde onderneming welke onder meer baggerwerkzaamheden verricht in Nederland en Duitsland. Twee baggerschepen van appellante zijn al vele tientallen jaren uitsluitend werkzaam in of nabij havens in Noord-Duitsland. De aan boord van deze twee baggerschepen werkzame werknemers van appellante zijn alle woonachtig in Nederland. De vraag is aan de orde of de werknemers van appellante die werkzaam zijn op de bedoelde baggerschepen op grond van artikel 13, tweede lid, onder c, Verordening 1408/71 krachtens de Nederlandse wetgeving verzekerd zijn. In dit artikellid is bepaald dat onder voorbehoud van de artikelen 14 tot en met 17 van de Verordening op degene die zijn beroepswerkzaamheden uitoefent aan boord van een zeeschip dat onder de vlag van een lidstaat vaart, de wetgeving van die staat van toepassing is. Zijn de twee hiervoor genoemde baggerschepen zeeschepen zijn als bedoeld in artikel 13, tweede lid, onder c, van de Verordening? In artikel 8:2 BW is bepaald dat onder zeeschepen worden verstaan de schepen, die teboekstaan in het in artikel 8:193 BW genoemde register, alsmede de schepen, die noch in dit register, noch in het in artikel 8:783 BW genoemde register teboekstaan en blijkens hun constructie uitsluitend of in hoofdzaak voor drijven in zee zijn bestemd. Uit deze bepaling vloeit voort dat een schip dat teboek is gesteld in het zeeschepenregister als bedoeld in artikel 8:193 BW reeds op die grond een zeeschip is. De beide baggerschepen zijn blijkens de namens appellante overgelegde uittreksels uit het zeeschepenregister in dat register ingeschreven en voorts zijn voor deze schepen zeebrieven afgegeven op grond van de Zeebrievenwet. Hieruit volgt naar 's Raads oordeel reeds dat deze twee baggerschepen, gelet op het hiervoor overwogene, zeeschepen zijn naar Nederlands recht. Op de werknemers aan boord van deze schepen is dus de Nederlandse sociale zekerheidswetgeving van toepassing.

Ga naar betreffende uitspraak met nummer: AE4592
(Zie het originele bericht)

Deel: ' Nederlandse sociale zekerheidswetgeving van toepassing op werknemers.. '
Lees ook