EIM
Italiëlaan 33
Postbus 7001
2701 AA Zoetermeer
Tel. 079 341 36 34
Fax 079 341 50 24
E-mail info@eim.nl

Eén miljoen mensen zonder baan willen per direct aan het werk

29 juni 1999
Nummer: 27
Inlichtingen: dr. P.H.M. van Hoesel

Nederland beschikt over een stille arbeidsreserve van één miljoen Nederlanders tussen 18 en 65 jaar die positief zouden reageren op een aanbod van voor hen geschikt werk. Het opleidingsniveau van deze groep is behoorlijk en ruim 70% is vrouw. Van de stille arbeidsreserve is 40% in het Oosten en 34% in het Westen van Nederland te vinden. De kansen op een baan zijn voor hen beter dan ooit, aangezien alleen al in het MKB 150.000 passende vacatures te vinden zijn. Voor de overgrote meerderheid van de vacatures kan de stille arbeidsreserve vrijwel onmiddellijk soelaas bieden. Dit concludeert onderzoeksbureau EIM op basis van recent verricht telefonisch onderzoek onder 1700 huishoudens.

Geen scholingsprobleem

Het opleidingsniveau van de arbeidsreserve is behoorlijk. Slechts 8% heeft alleen basisonderwijs gevolgd, 25% heeft LBO, 19% Mavo, 17% MBO, 18% Havo/VWO en 14% heeft hoger onderwijs. Dit houdt in, dat er in principe geen sprake kan zijn van een groot scholingsprobleem.

Vrouwen oververtegenwoordigd, terwijl jongeren gevarieerd beeld te zien geven

De arbeidsparticipatie van vrouwen kan nog sterk stijgen, gegeven hun aandeel van ruim 70% in de arbeidsreserve. Voorwaarde is wel dat deze stille reserve ook inderdaad wordt aangeboord. Niet onverwacht zijn de jongeren van 20 t/m 29 jaar ondervertegenwoordigd in deze arbeidsreserve. Wel valt het betrekkelijk hoge percentage 18-19-jarigen op. De jeugdwerkloosheid is blijkbaar nog niet volledig opgelost. De precieze leeftijdsverdeling is als volgt: 9% is 18 of 19 jaar, 8% is 20 t/m 29 jaar, 24% is 30 t/m 39 jaar, 32% is 40 t/m 49 jaar en 23% is 50 t/m 59 jaar en 4% is 60 tot 65 jaar.

Arbeidsreserve vooral in het westen en oosten van het land geconcentreerd

Opmerkelijk is dat slechts 9% van deze arbeidsreserve zich in het Zuiden bevindt (Zeeland, Noord Brabant en Limburg) en 40% in het Oosten (Flevoland, Gelderland en Overijssel). In het Noorden gaat het om 17% (Friesland, Groningen Drente) en in het Westen om 34% (Noord Holland, Zuid Holland en Utrecht), waarbij 60% van de westelijke arbeidsreserve zich in de drie grootste steden bevindt.

Meer dan de helft van de totale stille arbeidsreserve niet zomaar bereikbaar

Het onderzoek geeft geen uitsluitsel over de vraag hoeveel mensen na enige aandrang beschikbaar zouden blijken voor de arbeidsmarkt. Uit macrobecijferingen van EIM blijkt dat de totale stille arbeidsreserve begroot kan worden op 1,8 miljoen full time equivalenten (ruim 2 miljoen personen). Iets meer dan de helft is dus niet zonder meer bereikbaar. Dat hangt samen met het feit, dat veel mensen die niet (meer) werken een negatief beeld van de arbeidsmarkt hebben gekregen. Een enkel telefoontje volstaat niet om deze groep in beweging te krijgen.

Stille arbeidsreserve biedt soelaas voor overgrote meerderheid van de vacatures

Het EIM-onderzoek maakt duidelijk dat het de moeite loont om de stille arbeidsreserve aan te boren. Indien via een eenvoudig telefoongesprek al zoveel potentiële werkzoekenden met een behoorlijke opleiding bereikt kunnen worden, moet het voor professionele arbeidsbemiddelaars mogelijk zijn velen van hen daadwerkelijk de arbeidsmarkt op te krijgen. De kansen op een baan zijn beter dan ooit, aangezien alleen al binnen het MKB sprake is van 150.000 passende vacatures (inclusief de zogenoemde latente vacatures). Bepaalde beroepen, bijvoorbeeld informatici of commercieel-technische combinaties, zullen ook na aanboren van de stille arbeidsreserve moeilijk vervulbaar blijven. Maar voor de overgrote meerderheid van de vacatures kan de stille arbeidsreserve vrijwel onmiddellijk soelaas bieden.

Deel: ' Nederlandse stille arbeidsreserve van één miljoen '
Lees ook