Katholieke Universiteit Nijmegen

Bron: Dienst Communicatie, tel. (024) 361 22 30 Aanmaakdatum: 2 december 1999

Dienst Communicatie

PERS & VOORLICHTING Persbericht

Negen stipendia voor veelbelovende onderzoeksters UITREIKING VAN DE DR. I.B.M. FRYE-STIPENDIA 1999

Donderdag 9 december van 16.00 - 17.30 uur ontvangen in de Aula van de KU Nijmegen negen veelbelovende vrouwelijke onderzoeksters een dr. I.B.M. Frye-stipendium. Ingesteld in 1990 en vernoemd naar de eerste vrouwelijke weten-schappelijk medewerker aan de KUN, ondersteunt dit stipendium jonge onderzoeksters in hun wetenschappelijke loopbaan. Eenmaal per jaar worden maximaal tien stipendia uitgereikt voor een bedrag van fl. 5.000,-- per persoon. De uitreiking van de bij de stipendia bijbehorende oorkonden vindt plaats tijdens een openbare zitting van het College van Decanen in het Aula/Congresgebouw van de universiteit.

De Frye-stipendia 1999 worden uitgereikt aan:

* Mw. drs. M. Wester (Faculteit der Letteren) Mw. drs. M. Wester is sinds 16 januari 1997 als aio werkzaam bij de afdeling Taal & Spraak aan het project Het modelleren van uitspraakvariatie voor automatische spraakherkenning; de linguïstische aanpak. Als verschillende sprekers hetzelfde woord uitspreken, of een spreker hetzelfde woord een aantal malen herhaalt, zullen de akoestische signalen desondanks van elkaar verschillen. Dat kan veroorzaakt worden doordat een spreker bijvoorbeeld een andere opeen-volging van klanken produceert. Deze variatie in uitspraak is een groot probleem voor automatische spraakherkenners, zowel in de trainings- als herkenningsfase. Vanuit verschillende invalshoeken wordt binnen de onderzoeksgroep A2RT (Automatic Acoustic Recognition Technologies) aan de verbetering van automatische spraakherkenning (ASH) gewerkt. Het onderzoek van mevrouw Wester richt zich op het modelleren van uitspraakvariatie ter verbetering van de ASH. Ze wil het stipendium gebruiken voor de gedeeltelijke financiering van een verblijf aan het International Computer Science Institute in Californië, een vooraanstaand instituut op het gebied van de automatische spraakherkenning.

* Mw. drs. A.P. Jonkers (Faculteit der Rechtsgeleerdheid) Mw. drs. A.P. Jonkers doet onderzoek naar de totstandkoming en uitvoering van de Wet Bevordering Evenredige Arbeidsdeelname Allochtonen. Deze wet is ontwikkeld naar het voorbeeld van de Canadese Employment Equity Act die in 1986 van kracht werd. Aan de hand van interviews en literatuur wordt geanalyseerd waarin de Canadese wet verschilt in wetgeving en uitvoering van de Nederlandse en van welke invloed de Canadese wet is geweest op verwachtingen t.a.v. resultaten van de wet in Nederland. Het stipendium zal gebruikt worden voor een studiereis naar Canada voor het onderzoeken van de totstandkoming en uitvoering van de federale Employment Equity Act.

* Mw. mr. S.S.M. Peters (Faculteit der Rechtsgeleerdheid) Mw. mr. Peters is sinds 1 februari 1997 als assistent in opleiding en junior docent werkzaam aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid. Ze doet onderzoek naar het maken van onderscheid naar ondernemingsomvang in het sociaal recht met behulp van getalscriteria. Sociaalrechtelijke regelingen zijn zowel naar inhoud als naar werkingssfeer 'algemeen' te noemen: deze regelingen zijn in gelijke zin toepasselijk op allen die in dienstbetrekking staan en hebben voor allen in beginsel dezelfde inhoud. De praktijk laat echter zien dat werknemers geenszins een materieel gelijke rechtspositie hebben. Ondanks het feit dat deze personen allen onder het sociaal recht vallen, hebben zij toch een kwalitatief verschillende rechtspositie. Het stipendium zal worden aangewend voor een studieverblijf bij de Internationale Arbeidsorganisatie (ILO) te Genève, om daar de voor het onderzoek relevante verdragen en aanbevelingen van de ILO te selecteren, te bestuderen en te interpreteren.

* Mw. drs. M.D. Klein Breteler (Faculteit der Sociale Wetenschappen)

Mevrouw Klein Breteler is als assistent in opleiding werkzaam bij het onderzoeksinstituut NICI, afdeling Motoriek en Revalidatie. Haar onderzoek richt zich op de vraag welke optimalisatie-principes een rol spelen bij de besturing van armbewegingen. Er zijn diverse modellen ontwikkeld die hierover voorspellingen doen; in het betreffende onderzoek staan het minimum-jerk- model en het minimum torque-model centraal. Het eerste model voorspelt dat bij het maken van een armbeweging de vingertop zo soepel mogelijk verplaatst wordt; het tweede dat er zo min mogelijk verandering van gewrichtsmomenten plaatsvindt. Het stipendium zal gebruikt worden voor werkbezoeken aan onderzoekers in Israël, Japan en de VS, die zich bezig houden met voorspellende modellen op het gebied van Motoriek.

* Mw. drs. J.J.W. Peeters (Faculteit der Beleidswetenschappen) Mevrouw Peeters is aio bij de leerstoelgroep Economische Theorie en Economisch Beleid op het project Globalisering en Europa, een handelstheoretische analyse. In veel Westerse landen wordt de laatste jaren veel aandacht besteed aan de mogelijke gevolgen van globalisering voor de nationale economie. Hoewel de globalisering per saldo grote welvaartswinsten voor betrokken landen met zich meebrengt, wordt de toenemende internationalisering van de economie in de publieke discussie vooral als een bedreiging ervaren. Dat komt omdat globalisering niet voor alle betrokken personen gunstig hoeft uit te pakken. Met name de angst voor negatieve loon- en werkgelegenheidseffecten houdt de gemoederen flink bezig. De centrale vraag in het betreffende onderzoeksproject is of de toegenomen concurrentie vanuit lage lonenlanden een negatief effect heeft op de Europese lonen en werkgelegenheid heeft, of dat deze ontwikkelingen meer te wijten zijn aan binnenlandse factoren als laaggeschoolde arbeid en besparende technologische vooruitgang. Door drie korte werkbezoeken aan Engeland, Duitsland en Frankrijk wil mevrouw Peeters een nauwe samenwerking opzetten met economen die net als zij een Europese invalshoek kiezen voor het globaliseringvraagstuk.

* Mw. drs. W.M. Dicke (Faculteit der Beleidswetenschappen) Mevrouw Dicke is sinds mei 1996 als aio aangesteld bij de leerstoelgroep Strategie en Beleid van Organisaties op het onderzoeksproject Postmoderne vormen van besturen en organiseren. Het onderzoek richt zich op fundamentele verschuivingen van vormen van besturen en organiseren die zich in onze samenleving voltrekken. Deze verschuivingen hebben te maken met technologische ontwikkeling, internationalisering (globalisering) en toenemende differentiatie in alle levensgebieden. Het Frye-stipendium zal aangewend worden voor een verblijf aan het Woodrow Wilson International Center for Scholars te Washington, een instituut dat een unieke kans biedt het dissertatieonderzoek te presenteren aan en te bespreken met een internationaal forum van wetenschappers.
* Mw. drs. D. Bodmer (Faculteit der Medische Wetenschappen) Drs. D. Bodmer is als aio verbonden aan de afdeling Antropogenetica. Ze heeft internationaal de aandacht getrokken met de ontwikkeling van een alternatief model voor het ontstaan van erfelijke nierkanker. Het stipendium zal gebruikt worden voor een werkbezoek aan het laboratorium van professor Zbar in de VS, met wie de afdeling Antropogenetica in het verleden vaker heeft samengewerkt op het gebied van (niet) erfelijke nierkanker.
* Mw. drs. A.F. van Rijk (Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde & Informatica)
Mevrouw Van Rijk is als aio in dienst van de KUN bij de afdeling Biochemie sinds juni 1996. Recentelijk heeft ze een vinding gedaan op het gebied van het ontstaan van nieuwe eiwitten gedurende de evolutie. Het stipendium zal worden aangewend voor werkbezoeken aan laboratoria in Frankrijk en Duitsland.

* Mw. drs. M.I.A. Stoelinga (Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde & Informatica)
Het onderzoek van drs. Stoelinga richt zich op het verifiëren van een speciale klasse van hard-ware- en softwareproducten, de probabilistische systemen. Het verder ontwikkelen van de theorie om het verificatieproces te vergemakkelijken is zeer wenselijk. Het plan is om het Frye-stipendium te gebruiken voor een verblijf aan Cambridge Massachusetts en de State University of New York.

 

Deel: ' Negen stipendia voor veelbelovende onderzoeksters Nijmegen '
Lees ook