Netelenbos durft niet aan nieuwe zeppelin-technologie

Persbericht

Utrecht, 26 januari 2000 - Minister Netelenbos wacht af en realiseert niets met betrekking tot de verschillende initiatieven om luchtschepen in Nederland te ontwikkelen en in te gaan zetten. De minister steunt wel conventionele vervuilende technologieën, zoals de reguliere luchtvaart. Voor innovatieve milieuvriendelijke technologieën geeft zij echter pas steun als deze zichzelf in de markt hebben bewezen hebben en overheidssteun niet meer wezenlijk is. Hiermee ondergraaft de minister de doelstelling van de Nederlandse regering om onder meer door middel van een technologische doorbraak en het streven naar minder vervuilende vervoersmodaliteiten de milieudruk te verminderen en de bereikbaarheid te vergroten.

Vandaag ontving de Jongerencoalitie, bestaande uit vrijwel alle Nederlandse politieke jongerenorganisaties, de reactie van Minister Netelenbos op het manifest 'Luchtschepen als nieuwe vervoersmodaliteit'. Dit manifest werd 5 oktober 1999 aangeboden aan de Vaste Kamercommissies van Verkeer & Waterstaat en VROM. De Jongerencoalitie heeft het manifest geschreven op verzoek van een aantal Kamerleden. Het is de eerste keer in Nederland dat er een volledig overzicht wordt uitgegeven over de exacte marktkansen, milieuaspecten en benodigde rol van de Nederlandse overheid. De Jongerencoalitie én verschillende marktpartijen beschouwen luchtschepen als een interessant milieuvriendelijk en commercieel haalbaar alternatief voor een deel van de reguliere -vaak vervuilende- vervoersmarkt.

In haar reactie (brief aan Kamer en aan Jongerencoalitie, d.d. 24-1-00) onderkent Minister Netelenbos de mogelijk relatieve voordelen van luchtschepen ten opzichte van het overige luchtverkeer en onderkent ze de reële marktkansen van luchtschepen in enkele specifieke marktsegmenten. Helaas blijkt uit de reactie van de minister dat de overheid een afwachtende rol inneemt met betrekking tot de realisatie van de toepassing van luchtschepen als nieuwe vervoersmodaliteit. De minister veronderstelt een relatief geringe bijdrage van luchtschepen aan overheidsdoelstellingen met betrekking tot bereikbaarheid en milieu. Zonder duidelijke steun en een pro-actieve opstelling ten aanzien van luchtschepen door de overheid zal het langere tijd duren voordat luchtschepen in verschillende sectoren worden toegepast en zo een grootschalige bijdrage leveren aan thema's zoals bereikbaarheid en milieu. De minister laat nu goede kansen liggen en dat ondanks de adviezen van de Tweede Kamer en de Raad voor Verkeer en Vervoer. Die adviseren om doorbraken in innovatieve vervoersmodaliteiten te bevorderen, door middel van meer gewaagde en grootschalige experimenten. Het actief ondersteunen van de aanbevelingen, zoals vermeld in het manifest, past geheel in deze gedachte. De minister ziet haar steun echter beperkt tot een afwachtende rol bij het markt-initiatief van het bedrijvenconsortium Rigid Airship Design in Lelystad. Dit is onbevredigend omdat de mogelijkheden van luchtschepen veel verder gaan dan het RAD-initiatief. Politie Rotterdam-Rijnmond is bijvoorbeeld van plan om luchtschepen in te zetten tijdens Euro 2000. De Bloemenveiling Aalsmeer wil luchtschepen inzetten voor bloemenvervoer, ter vervanging van de dagelijkse files van vrachtwagens. Daarnaast geeft de Duitse overheid ruime financiële steun (105 miljoen Dm van de totale kosten van 400 miljoen DM) aan het Cargolifter-project in Duitsland.

De minister laat nu een goede kans liggen om onder meer de aanbevelingen in het manifest op te volgen om pilot-projecten op te zetten met het bedrijfsleven. Het uitvoeren van deze pilot-initiatieven zou een duidelijk signaal zijn naar de markt dat de overheid daadwerkelijk innovatieve mogelijkheden wil gebruiken om haar beleidsdoelstellingen te realiseren. Daarnaast zou het ondersteunen van deze pilot's, te weten bloemenvervoer, personenvervoer naar Europese bestemmingen en surveillance- milieu-inspectie en controle vluchten, een duidelijk signaal zijn naar burgers en bedrijfsleven. De Jongerencoalitie zal de Tweede Kamer verzoeken de minister aan te spreken op haar verantwoordelijkheid.

Deel: ' Netelenbos durft volgens Jongerencoalitie niet aan zeppelin '
Lees ook