Provincie Groningen


Groningen, 17 juni 1999 Persbericht nr. 145

Minister Netelenbos praat met Noorden over verkeersplannen

Vandaag heeft minister Netelenbos van Verkeer en Waterstaat met bestuurders uit de noordelijke drie provincies gesproken over het Nationaal Verkeers- en Vervoersplan (NVVP). Het overleg vond plaats in het Drents Museum te Assen op uitnodiging van het Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN).
De provincies Groningen, Fryslân en Drenthe en de gemeenten Assen, Emmen, Groningen en Leeuwarden presenteerden de noordelijke inbreng voor dit plan.
In het NVVP dat eind van dit jaar verschijnt wordt het nationaal verkeers- en vervoerbeleid van de komende jaren vastgelegd.

Het SNN heeft er bij de minister op aangedrongen de afspraken die in het kader van Langman/Kompas van de Toekomst met het kabinet gemaakt zijn onverkort in het NVVP op te nemen. De Kompas-visie vormt de basis voor het verkeers- en vervoerbeleid in de noordelijke drie provincies. De noordelijke partijen hebben aan de hand van vijf thema’s met de minister van gedachten gewisseld.

Bereikbaarheid

Het Noorden wil dat de minister de Noord-corridor, inclusief de nationale hogesnelheidsverbinding, op de plankaart zet. Het stedelijk gebied moet bereikbaar blijven. Daarom moet de minister ook de diverse plannen voor een hoogwaardig stedelijk openbaar vervoer ondersteunen. Verder wil SNN de vrijheid krijgen om regionale middelen voor verkeer en vervoer zo breed mogelijk in te kunnen zetten (ontschotting). Op die manier verwacht men maatregelen zo effectief mogelijk op elkaar aan te kunnen sluiten.

Prijsbeleid

De minister is bezig in een algemene beprijzingswet tolheffing op in principe alle wegen mogelijk te maken. De tolheffing wil ze regionaliseren. Het Noorden kan zich vinden in deze visie van de minister. Deze beprijzingswet moet aan het eind van deze regerings-periode klaar zijn.
Tevens wil de minister de vaste wegenbelasting omzetten in een kilometerheffing. De suggestie van SNN om de opbrengsten uit deze heffing naar eigen inzicht in te kunnen zetten voor verbetering van het vervoer in Noord-Nederland kan volgens haar vooralsnog niet overgenomen worden. De opbrengsten blijven net als nu in de staatskas vloeien.

Bouwen en benutten

In het algemeen deelt het Noorden de mening van de minister dat waar nodig maatregelen genomen moeten worden om de bestaande infrastructuur beter te benutten.
Voor een verdere (economische) ontwikkeling van Noord-Nederland zijn goede verbindingen met de randstad en het Europese achterland noodzakelijk. Hiervoor moeten de bestaande knelpunten (ontbrekende schakels) in het wegennet samen met het ministerie opgelost worden. Hierover zijn in het Langman-akkoord afspraken gemaakt. Verkeersveiligheid is daarbij een randvoorwaarde. Ter overbrugging naar deze eindsituatie wil het noorden tijdelijk maatregelen nemen waardoor de bestaande infrastructuur beter kan worden benut.

Bundeling van bedrijvigheid rond vervoersknooppunten moet er o.a. toe leiden dat de bestaande mogelijkheden van het goederenvervoer per spoor en water beter worden benut. Ook in dat opzicht is de ontwikkeling van de Noordcorridor van belang.

De toekomst van het openbaar vervoer

Het Noorden vindt dat er grenzen zijn aan de mogelijkheid om de kostendekkingsgraad van het openbaar vervoer te verbeteren door alle kosten door te berekenen aan de gebruiker. Met name binnen het landelijk gebied, waar weinig mensen wonen.
De minister denkt na over mogelijkheden om het openbaar vervoer te subsidieren via de burger (vraaggericht financieren).

Bestuur op maat

De provincies en gemeenten willen meer ruimte voor ontwikkeling van eigen beleid.
Om hiermee ervaring op te doen wil het noorden meewerken aan experimenten op dat terrein. Bijvoorbeeld door de middelen voor het verkeer en vervoer in Noord-Nederland te regionaliseren. De financiële ruimte kan dan door de provincies in samenwerking met gemeenten zelf worden ingevuld.
De minister gaf aan dat de afspraken over infrastructuurprojecten tot 2010 vaststaan. Zij wil overigens flexibel omgaan met voorstellen uit het Noorden om veranderingen in de projecten aan te brengen.Voor meer informatie over dit persbericht kunt u kontakt opnemen met: Machteld Schierbeek, afdeling Bestuurscontacten Provincie Groningen, tel. 050-3164982.

Deel: ' Netelenbos praat met Noorden over verkeersplannen '
Lees ook